หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

11 พ.ย. 2563

04 พ.ย. 2563

13 ต.ค. 2563

13 ต.ค. 2563


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

31 ส.ค. 2564

31 ส.ค. 2564

31 ส.ค. 2564

31 ส.ค. 2564

31 ส.ค. 2564


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

08 ม.ค. 2564

01 ก.ย. 2563

01 ก.ย. 2563

01 ก.ย. 2563

01 ก.ย. 2563


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว ปี 2562ชายสัญชาติไทย   = 26,524 คน 
หญิงสัญชาติไทย = 25,435 คน 
รวมชทั้งหมด = 51,959 คน

ที่มาของข้อมูล https://cmi.hdc.moph.go.th/hdc

นายวรวัฒน์ เดชวงศ์ยา
สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ระบบ HDC
ระบบ CMBIS
ระบบ สารบรรณ'สาสุข
เครือข่าย สาธารณสุข
บุคลากร
ITA สสอ.เชียงดาว
Web mail
คู่มือปฎิบัติงาน
ห้องประชุม conference
ช่องทางรับความคิดเห็น
ระบบ EGP
แบบประเมินควบคุมโรค
SSOP
OP/PP
TO BE NUMBERONE
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  11121 - รพช.เชียงดาว
  05841 - รพ.สต.บ้านนาหวาย
  05842 - รพ.สต.บ้านอรุโณทัย
  10280 - สสช.บ้านแกน้อย
  05843 - รพ.สต.บ้านเมืองงาย
  05844 - รพ.สต.บ้านแม่นะ
  05845 - รพ.สต.บ้านสบอ้อ
  05846 - รพ.สต.บ้านใหม่
  05847 - รพ.สต.บ้านปางมะเยา
  05848 - รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม
  14163 - รพ.สต.บ้านปางเฟือง
  77545 - สสช.บ้านขุนคอง
  77546 - สสช.บ้านห้วยจะค่าน
  77547 - สสช.บ้านหนองเขียว
  05849 - รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.เชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์แผนที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว

                                              
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   

 ไปที่ เว็บไซต์ CMAQHI ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร