หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

เงื่อนไขงบประมาณ QOF สปสช.


1. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
 • สูตรการคำนวน (A/B)X100
  • B = จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสุขภาพ ที่ป่วยด้วยโรคหลัก (pdx) โรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบทั้งหมด 
  • A = จำนวนใบสั่งยาตาม B ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ 
 • หมายเหตุ :: 
  • จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสุขภาพ ที่ป่วยด้วยโรคหลัก (pdx) อุจจาระร่วงเฉียบพลันทั้งหมด ประมวลผลจาก 
  • รหัส ICD10 เป็น B053,J00, J010, J011, J012, J013, J014, J018, J019, J020, J029, J030, J038, J039, J040, J041, J042, J050, J051, J060, J068, J069, J101, J111, J200, J201, J202, J203, J204, J205, J206, J207, J208, J209, J210, J218, J219, H650, H651, H659, H660, H664, H669, H670, H671, H678, H720, H721, H722, H728, H729 
  • Diagtype = 1 
  • เชื่อมโยงแฟ้ม DRUG_OPD ได้ด้วย hospcode,pid,seq จึงนับ B=1 
  • ได้รับยาปฏิชีวนะ ประมวลผลจากรหัสยาที่ สปสช. กำหนด(เยอะบอกไม่ไหวครับ)

2. อัตราการตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุ < 20 ปี
 • สูตรการคำนวน (A/B)X100
  • B = จำนวนหญิงสิทธิประกันสุขภาพอายุ 15 - 19 ปีที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร ทั้งหมด 
  • A = จำนวนหญิงสิทธิประกันสุขภาพอายุ 15 - 19 ปีที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร ที่ตั้งครรภ์ซ้ำ 
 • หมายเหตุ :: 
  • ประชากรสิทธิประกันสุขภาพ จาก สปสช. 
  • ประชากรหญิงสิทธิประกันสุขภาพ อายุ 15-19 ปี ประมวลผลโดยใช้วันเดือนปีเกิดเทียบกับวันที่ 1 เมษายน 2559 
  • ประชากรหญิงสิทธิประกันสุขภาพ อายุ 15-19 ปีที่คลอดบุตร ประมวลผลจากแฟ้ม Labor โดยใช้วันเดือนปีเกิดเทียบกับวันที่คลอด BDATE 
  • จำนวนบุตร ประมวลผลจากแฟ้ม Labor -> LBORN

3. ร้อยละผู้ป่วย DM HT ที่ได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
 • สูตรการคำนวน (A/B)X100
  • B = ผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพ ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต 
  • A = ผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพ ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ได้รับการคัดกรองโรคไต 
 • หมายเหตุ :: 
  • ประชากรสิทธิประกันสุขภาพ จาก สปสช. 
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดัน ประมวลผลจาก ผู้ป่วยที่มีรหัสโรค(E10*,E11*,E12*,E13*,E14*) ยกเว้น (E102,E112,E122,E132,E142) และหรือมีรหัสโรคเป็น ( I10* ถึง I15*) ยกเว้น (I12*,I13*,I151) และไม่มีรหัสโรค N1815 ถึง N189 ก่อนหน้านั้น 
  • ผลการคัดกรองจากแฟ้ม LABFU ได้รับการตรวจ Microalbuminuria (LabTest 12) หรือ ตรวจ Creatinin (LabTest 11) หรือ eGFR (LabTest 15) หรือ Microalbuminuria (LabTest 14)

4.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
 • สูตรการคำนวน (A/B)X100,000
  • B = จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพ ทั้งหมด 
  • A = จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพ ที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก (DF,DHF,DSS) 
 • หมายเหตุ :: 
  • ประชากรสิทธิประกันสุขภาพ จาก สปสช. 
  • ผู้ป่วยไข้เลือกออก ประมวลผลข้อมูลจากแฟ้ม R506 ของโปรแกรม R506 รหัสโรค 26,27,66

5. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือ
 • สูตรการคำนวน (A/B)X100
  • B = จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพ อายุ 35-74ปี ที่ไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานก่อนวันที่คัดกรอง 
  • A = จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพตาม B ที่คัดกรองโรคเบาหวานด้วยการตรวจน้ำตาลในเลือด 
 • หมายเหตุ :: 
  • ประชากรสิทธิประกันสุขภาพ จาก สปสช. 
  • ผลการคัดกรองจากแฟ้ม NCDSCREEN ตามช่วงกำหนด และ BSLEVEL >0

6. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
 • สูตรการคำนวน (A/B)X100
  • B = จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพ อายุ 35-74ปี ที่ไม่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงก่อนวันที่คัดกรอง 
  • A = จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพตาม B ที่คัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 
 • หมายเหตุ :: 
  • ประชากรสิทธิประกันสุขภาพ จาก สปสช. 
  • ผลการคัดกรองจากแฟ้ม NCDSCREEN ตามช่วงกำหนด ที่มีค่าความดันโลหิต SBP_1 >30 และ DBP_1 >20

7. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์
 • สูตรการคำนวน (A/B)X100
  • B = จำนวนหญิงมีครรภ์สิทธิประกันสุขภาพทุกรายที่มาฝากครรภ์ ในช่วงเวลากำหนด 
  • A = จำนวนหญิงมีครรภ์ตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก โดยอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ 
 • หมายเหตุ :: 
  • ประชากรสิทธิประกันสุขภาพ จาก สปสช. 
  • หญิงฝากครรภ์ 1 คนอาจมี 2 ครรภ์ในปีได้ จำแนกตาม CID และ GRAVIDA ตามช่วงเวลากำหนด 
  • ฝากครรภ์ครั้งแรก คำนวนหาโดยหา MIN DATE_SERV จากแฟ้ม ANC โดยใช้ CID และ GRAVIDA

8. ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี
 • สูตรการคำนวน (A/B)X100
  • B = จำนวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภาพทุกคน ที่เกิดในช่วง 1 เมษายน 2499 ถึง 30 มีนาคม 2529 จัดกลุ่มตามหน่วยลงทะเบียน 
  • A = จำนวนหญิงตาม B ที่ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกรายใหม่สะสม ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 - 31 มีนาคม 2560 
 • หมายเหตุ :: 
  • ประชากรสิทธิประกันสุขภาพ จาก สปสช. 
  • คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ประมวลผลจากแฟ้ม SPECIALPP รหัส 1B30 หรือ 1B40 หรือ 1B004 และ DIAGNOSIS_OPD ที่มีรหัส DIAGCODE = Z014, Z124 มีในแฟ้มใดก็ถือว่าคัดกรอง

9. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
 • สูตรการคำนวน (A/B)X100
  • B = จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสุขภาพ ที่ป่วยด้วยโรคหลัก (pdx) อุจจาระร่วงเฉียบพลันทั้งหมด  
  • A = จำนวนใบสั่งยาตาม B ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ 
 • หมายเหตุ :: 
  • ประชากรสิทธิประกันสุขภาพ จาก สปสช. 
  • จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสุขภาพ ที่ป่วยด้วยโรคหลัก (pdx) อุจจาระร่วงเฉียบพลันทั้งหมด ประมวลผลจาก 
  • รหัส ICD10 เป็น A000, A001, A009, A020, A030, A031, A032, A033, A038, A039, A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046, A047, A048, A049, A050, A053, A054, A059, A080, A081, A082, A083, A084, A085, A09, A090, A099, K521, K528, K529 
  • Diagtype = 1 
  • เชื่อมโยงแฟ้ม DRUG_OPD ได้ด้วย hospcode,pid,seq จึงนับ B=1 
  • ได้รับยาปฏิชีวนะ ประมวลผลจากรหัสยาที่ สปสช. กำหนด

10. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection)
 • สูตรการคำนวน (A/B)X100
  • B = จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสุขภาพ ที่ป่วยด้วยโรคหลัก (pdx) โรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมทั้งหมด  
  • A = จำนวนใบสั่งยาตาม B ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ 
 • หมายเหตุ :: 
  • ประชากรสิทธิประกันสุขภาพ จาก สปสช. 
  • จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสุขภาพ ที่ป่วยด้วยโรคหลัก (pdx) อุจจาระร่วงเฉียบพลันทั้งหมด ประมวลผลจาก 
  • รหัส ICD10 เป็น B053,J00, J010, J011, J012, J013, J014, J018, J019, J020, J029, J030, J038, J039, J040, J041, J042, J050, J051, J060, J068, J069, J101, J111, J200, J201, J202, J203, J204, J205, J206, J207, J208, J209, J210, J218, J219, H650, H651, H659, H660, H664, H669, H670, H671, H678, H720, H721, H722, H728, H729 
  • Diagtype = 1 
  • เชื่อมโยงแฟ้ม DRUG_OPD ได้ด้วย hospcode,pid,seq จึงนับ B=1 
  • ได้รับยาปฏิชีวนะ ประมวลผลจากรหัสยาที่ สปสช. กำหนด
11. การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC)
 • สูตรการคำนวน Y=(X1-X2)
  • X1 = อัตราการนอนรพ.ด้วย ACSC ต่อแสนประชากร 1 เมย.58 - 31มีค.59 
  • X2 = อัตราการนอนรพ.ด้วย ACSC ต่อแสนประชากร 1 เมย.59 - 31มีค.60 
 • หมายเหตุ :: 
  • ประชากรสิทธิประกันสุขภาพ จาก สปสช. 
  • B1 = จำนวนประชากรสิทธิ UC อายุ 15 - 74 ปี ของหน่วยบริการประจำที่รับลงทะเบียน (Hmain_op) โดยการคำนวนอายุจาก 1 ม.ค.59 ลบ วันเิกด 
  • B2 = จำนวนประชากรสิทธิ UC อายุ 15 - 74 ปี ของหน่วยบริการประจำที่รับลงทะเบียน (Hmain_op) โดยการคำนวนอายุจาก 1 ม.ค.60 ลบ วันเิกด 
  • A= นับจำนวนครั้งของผู้ป่วยสิทธิ UC อายุ 15-74 ปี ที่ลงทะเบียนของหน่วยบริการประจำ (Hmain OP) ที่รับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยใน (IP) ด้วยโรค (pdx) ดังนี้ 
  • 1. ลมชัก (epilepsy): G40 และ G41 
  • 2. ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD): J41-J44 และ J47 รวมทั้ง J10.0, J11.0,J12-J16, J18, J20, J21, J22 ที่มีการวินิจฉัยรองเป็น J44 
  • 3. หืด (asthma): J45 และ J46 
  • 4. เบาหวาน (diabetes): E10.0, E10.1, E10.6, E10.9, E11.0, E11.1,E11.6, E11.9, E13.0, E13.1, E13.6, E13.9, E14.0, E14.1, E14.6 และ E14.9 
  • 5. ความดันโลหิตสูง (HT): I10 และ I11 โดยไม่มีการให้หัตถการดังต่อไปนี้ 33.6, 35, 36, 37.3, 37.5, 37.7, 37.8, 37.94 และ 37.98 
  • A1 = ข้อมูล A ระหว่าง 1 ตค.58 - 31 มีค.59 
  • A2 = ข้อมูล A ระหว่าง 1 ตค.59 - 31 มีค.60

12. ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี (9,18,30 และ 42 เดือน) ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
 • สูตรการคำนวน (A/B)X100
  • B = จำนวนเด็กแรกเกิด – 5 ปี (9,18,30 และ 42 เดือน) สิทธิ์ประกันสุขภาพทั้งหมด 
  • A =จำนวนเด็กแรกเกิด – 5 ปี (9,18,30 และ 42 เดือน) สิทธิ์ประกันสุขภาพทั้งหมด ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM ตามเกณฑ์ ในช่วงเวลาที่กำหนด 
 • หมายเหตุ :: 
  • จำนวนเด็กแรกเกิด – 5 ปี (9,18,30 และ 42 เดือน) สิทธิ์ประกันสุขภาพทั้งหมด ที่มี่พัฒนาการสงสัยล่าช้าจากการประเมินพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM จากแฟ้ม SPECIALPP (1B2xx)

13. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
 • สูตรการคำนวน (A/B)X100
  • B = จำนวนเด็กแรกเกิด – 5 ปี (9,18,30 และ 42 เดือน) สิทธิ์ประกันสุขภาพทั้งหมด ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM ตามเกณฑ์  
  • A =จำนวนเด็กแรกเกิด – 5 ปี (9,18,30 และ 42 เดือน) สิทธิ์ประกันสุขภาพทั้งหมด ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM ตามเกณฑ์ และพบพัฒนาการล่าช้า 
 • หมายเหตุ :: 
  • จำนวนเด็กแรกเกิด – 5 ปี (9,18,30 และ 42 เดือน) สิทธิ์ประกันสุขภาพทั้งหมด ที่มี่พัฒนาการสงสัยล่าช้าจากการประเมินพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM จากแฟ้ม SPECIALPP (1B2xx)

14. ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี (9,18,30 และ 42 เดือน) ที่มี่พัฒนาการสงสัยล่าช้าจากการประเมินพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM ครั้งที่ 1 แล้วได้รับการติดตามมาประเมินพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM ครั้งที่ 2(ภายใน 30วัน)
 • สูตรการคำนวน (A/B)X100
  • B = จำนวนเด็กแรกเกิด – 5 ปี (9,18,30 และ 42 เดือน) สิทธิ์ประกันสุขภาพทั้งหมด ที่มี่พัฒนาการสงสัยล่าช้าจากการประเมินพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM ครั้งที่ 1 
  • A =จำนวนเด็กแรกเกิด – 5 ปี (9,18,30 และ 42 เดือน) สิทธิ์ประกันสุขภาพทั้งหมด ที่มี่พัฒนาการสงสัยล่าช้าจากการประเมินพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM ครั้งที่ 1 แล้วได้รับการติดตามมาประเมินพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM ครั้งที่ 2 
 • หมายเหตุ :: 
  • จำนวนเด็กแรกเกิด – 5 ปี (9,18,30 และ 42 เดือน) สิทธิ์ประกันสุขภาพทั้งหมด ที่มี่พัฒนาการสงสัยล่าช้าจากการประเมินพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM จากแฟ้ม SPECIALPP ครั้งที่ 1 (รหัส 1B261) แล้วได้รับการติดตามมาประเมินพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM ครั้งที่ 2 ภายในระยะเวลา 30 วัน (รหัส !B2xx)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร