หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

                                             สาธารณสุขเครือข่าย อำเภอเชียงดาว

โรงพยาบาลชุมชนเชียงดาว
ชื่อผู้อำนวยการ            : พ.ญ.กชพร อินทวงศ์
จำนวนเจ้าหน้าที่           :    คน
จำนวนหลังคาเรือน       :    หลัง
จำนวนประชาชน          :  12,517  คน 
ชาย                             :    6,182  คน 
หญิง                            :    6,335  คน
เบอร์โทรศัพท์               :  
053-455084
ที่อยู่                             : โรงพยาบาลโรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาหวาย
ชื่อผู้อำนวยการ รพ.สต.:  นายภูวนาท ยืนยง
จำนวนเจ้าหน้าที่           :    คน
จำนวนหลังคาเรือน       :  1,356  หลัง
จำนวนประชาชน          :  9,068  คน 
ชาย                             :  4,630  คน 
หญิง                            :  4,438  คน
เบอร์โทรศัพท์               : 
ที่อยู่                             :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านอรุโณทัย
ชื่อผู้อำนวยการ รพ.สต.: นายธีรพล ศิริวงศ์ลี
จำนวนเจ้าหน้าที่           :    คน
จำนวนหลังคาเรือน       :     934  หลัง
จำนวนประชาชน          :  3,113  คน 
ชาย                             :  1,682  คน 
หญิง                            :  1,431  คน
เบอร์โทรศัพท์               : 
ที่อยู่                             :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเมืองงาย
ชื่อผู้อำนวยการ รพ.สต.: น.ส.วนีย์ ศรีวิชัย
จำนวนเจ้าหน้าที่           :    คน
จำนวนหลังคาเรือน       :     670 หลัง
จำนวนประชาชน          :  4,452  คน 
ชาย                             :  2,418  คน 
หญิง                            :  2,034  คน
เบอร์โทรศัพท์               : 
ที่อยู่                             :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่นะ
ชื่อผู้อำนวยการ รพ.สต.: น.ส.นารีรัตน์ วงศ์สุนทร
จำนวนเจ้าหน้าที่           :    คน
จำนวนหลังคาเรือน       :      หลัง
จำนวนประชาชน          :  4.707  คน 
ชาย                             :  2,609  คน 
หญิง                            :  2,098  คน
เบอร์โทรศัพท์               : 
ที่อยู่                             :

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ
ชื่อผู้อำนวยการ รพ.สต.: นายวุฒิภัทร คำใจ
จำนวนเจ้าหน้าที่           :    คน
จำนวนหลังคาเรือน       :     293 หลัง
จำนวนประชาชน          :  2,523  คน 
ชาย                             :  1,242  คน 
หญิง                            :  1,281  คน
เบอร์โทรศัพท์               : 
ที่อยู่                             :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านใหม่
ชื่อผู้อำนวยการ รพ.สต.: นายทรงพล เริงใจ
จำนวนเจ้าหน้าที่           :  7  คน
จำนวนหลังคาเรือน       :    737  หลัง
จำนวนประชาชน          :  1,985  คน 
ชาย                             :     945  คน 
หญิง                            :  1,040  คน
เบอร์โทรศัพท์               : 
ที่อยู่                             :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปางมะเยา
ชื่อผู้อำนวยการ รพ.สต.: นายสมศักดิ์ แก้วก้าว
จำนวนเจ้าหน้าที่           :    คน
จำนวนหลังคาเรือน       :     428  หลัง
จำนวนประชาชน          :  3,692  คน 
ชาย                             :  1,931  คน 
หญิง                            :  1,761  คน
เบอร์โทรศัพท์               : 
ที่อยู่                             :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไตรสภาวะคาม
ชื่อผู้อำนวยการ รพ.สต.: นางศิวิมล พงษ์ปวง
จำนวนเจ้าหน้าที่           :    คน
จำนวนหลังคาเรือน       :     598 หลัง
จำนวนประชาชน          :  4,769  คน 
ชาย                             :  2,409  คน 
หญิง                            :  2,360  คน
เบอร์โทรศัพท์               : 
ที่อยู่                             :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งข้าวพวง
ชื่อผู้อำนวยการ รพ.สต.: นายวินัย ตาพิทักษ์
จำนวนเจ้าหน้าที่           :    คน
จำนวนหลังคาเรือน       :     466  หลัง
จำนวนประชาชน          :  6,048  คน 
ชาย                             :  3,025  คน 
หญิง                            :  3,023  คน
เบอร์โทรศัพท์               : 
ที่อยู่                             :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแกน้อย
ชื่อผู้อำนวยการ รพ.สต.: นายภูวเรศ คำหวาย
จำนวนเจ้าหน้าที่           :   6 คน
จำนวนหลังคาเรือน       :     280  หลัง
จำนวนประชาชน          :  6,218  คน 
ชาย                             :  3,025  คน 
หญิง                            :  3,023  คน
เบอร์โทรศัพท์               : 
ที่อยู่                             :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปางเฟือง
ชื่อผู้อำนวยการ รพ.สต.: น.ส.รักษ์วรัณ ธีระธารินพงศ์
จำนวนเจ้าหน้าที่           :    คน
จำนวนหลังคาเรือน       :     566 หลัง
จำนวนประชาชน          :  6,218  คน 
ชาย                             :  3,077  คน 
หญิง                            :  3,141  คน
เบอร์โทรศัพท์               : 
ที่อยู่                             :


 ถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ
ชื่อผู้อำนวยการ รพ.สต.: นางศรีแพร ป่าเล
จำนวนเจ้าหน้าที่           :    คน
จำนวนหลังคาเรือน       :     338 หลัง
จำนวนประชาชน          :  1,899  คน 
ชาย                             :     958  คน
หญิง                            :     941  คน
เบอร์โทรศัพท์               : 
ที่อยู่                             :  หมู่ 01 ตำบล เมืองนะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร
 HosThai.com