หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
 บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว

ชื่อ : นายณรงค์เดช สมควร
ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
หน้าที่หลัก : บริหารงานสาธารณสุข
อีเมลล์ : boss_fang@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 

ชื่อ : ายสุพจน์ วุฒิวงศา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
หน้าที่หลัก : บริหารงานทั่วไป
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเปรมจิต พานพบ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานควบคุมโรคติดต่อ คุ้มครองผู้บริโภค นิเทศติดตามงาน
อีเมลล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 

ชื่อ : นางรวงทอง ชัยชนะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก : พัฒนายุทธศาสตร์ ควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ
อีเมลล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 

ชื่อ : นายวิชัย ทิพย์ทา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขอาวุโส
หน้าที่หลัก : งานชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยโรงเรียน อุบัตอเหตุ และ ภัยพิบัติ
อีเมลล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายภิเชษฐ์ สมควร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมลล์ : arndragon253l@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 

ชื่อ : น.ส.กัญจน์ชญา กองแปง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก : งานการเงินและบัญชี
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจำปา สัมพันธ์
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : ลงรับหนังสือเข้า งาทะเบียนคุมบัญชีเกิด-ตาย แม่บ้าน
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 

ชื่อ : นายศรีหมื่น จรก
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : งานโสด ปรับปรุง ภูมิทัศน์ งานช่าง
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร