หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
คู่มือปฎิบัติงาน Web Download 
 1. ระบบ Jhcis
 2. Thairefer
 3. JSmartCardReader 
 4. Java
 5. โครงสร้าง 43 แฟ้ม
 6. รหัสพื้นฐานแห่งชาติ
 7. คู่มือการติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้ Smart Card เข้าถึงข้อมูล HDC
 8. วิธีลงข้อมูล43แฟ้มของ JHCIS
 9. วิธีลงข้อมูล NCD ของ JHCIS
 10. HISAUDIS
 11. JHCIS_HISAUDIS


รายงานตัวชี้วัด HDC ที่ สสจ. ติดตาม


 1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์
 2. หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 
 3. หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
 4. เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
 5. เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
 6. เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ
 7. เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ
 8. เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ
 9. เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ
 10. เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ
 11. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี
 12. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี
 13. การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป
 14. การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป
 15. การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน

รายงานตัวชี้วัด QOF เขต 1


1ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการ ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด
2ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
3ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์
4ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี
5กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง ประเมินสุขภาพตามเกณฑ์
6กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงได้รับการติดตามเยี่ยมตามเกณฑ์ที่กำหนด
7ร้อยละ ของเด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒ เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
8เด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒ เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ และพบเด็กสงสัยล่าช้า
9ร้อยละของเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการกระตุ้น และติดตามภายใน ๓๐ วัน 1. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
 2. อัตราการตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุ < 20 ปี
 3. ร้อยละผู้ป่วย DM HT ที่ได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
 4. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
 5. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
 6. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
 7. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์
 8. ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี
 9. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
 10. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection)
 11. การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC)
 12. ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี (9,18,30 และ 42 เดือน) ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
 13. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
 14. ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี (9,18,30 และ 42 เดือน) ที่มี่พัฒนาการสงสัยล่าช้าจากการประเมินพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM ครั้งที่ 1 แล้วได้รับการติดตามมาประเมินพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM ครั้งที่ 2(ภายใน 30วัน)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร