หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป EB8ข้อ5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:22:00 - 03 ก.พ. 2563
2 . ประกาศทั่วไป EB8ข้อ4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค 11:21:00 - 03 ก.พ. 2563
3 . ประกาศทั่วไป EB8ข้อ3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 11:20:00 - 03 ก.พ. 2563
4 . ประกาศทั่วไป EB 8ข้อ2 คำสั่ง ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแ... 11:19:00 - 03 ก.พ. 2563
5 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 1บันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไ... 11:17:00 - 03 ก.พ. 2563
6 . ประกาศในหน่วยงาน ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข 09:35:00 - 14 ม.ค. 2563
7 . ประกาศทั่วไป แบบรายงานการตายมารดา CE-62 10:02:00 - 18 ธ.ค. 2562
8 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Prt scหน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป... 20:35:00 - 13 ธ.ค. 2562
9 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.62 20:19:00 - 13 ธ.ค. 2562
10 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62 20:18:00 - 13 ธ.ค. 2562
11 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ต.ค. 62 20:17:00 - 13 ธ.ค. 2562
12 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 พ.ย. 62 20:17:00 - 13 ธ.ค. 2562
13 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขอรายงานผู้บริหาร พ.ย. 62 20:16:00 - 13 ธ.ค. 2562
14 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขอรายงานผู้บริหาร ต.ค.62 20:15:00 - 13 ธ.ค. 2562
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Prt sc หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 19:41:00 - 13 ธ.ค. 2562
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รูปประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 19:32:00 - 13 ธ.ค. 2562
17 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลางวงเงิน ไม่เกิน5000 บาท 19:31:00 - 13 ธ.ค. 2562
18 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างผ่านกรมบัญชีกลาง 19:30:00 - 13 ธ.ค. 2562
19 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลางวงเงินสูงสุด 19:29:00 - 13 ธ.ค. 2562
20 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนกระทรวงสาธารณสุข 18:22:00 - 13 ธ.ค. 2562
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การแสดงความบริสุทธิ์ใจ 18:22:00 - 13 ธ.ค. 2562
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกผู้บริหารรายงานชุดใบสำคัญ้บิกจ่าย 18:06:00 - 13 ธ.ค. 2562
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี-ไม่เกิน-100000-บาท 18:05:00 - 13 ธ.ค. 2562
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี กรณีเกิน-100000-บาท 18:04:00 - 13 ธ.ค. 2562
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งเวียนประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบบุคคลากร 18:02:00 - 13 ธ.ค. 2562
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งเวียนการใช้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 18:01:00 - 13 ธ.ค. 2562
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งเวียนประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 17:58:00 - 13 ธ.ค. 2562
28 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง 17:57:00 - 13 ธ.ค. 2562
29 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการดำเนินงาน 17:56:00 - 13 ธ.ค. 2562
30 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผู้บริหารผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ 17:49:00 - 13 ธ.ค. 2562
31 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผู้บริหารผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ 17:47:00 - 13 ธ.ค. 2562
32 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกผู้บริหารรายงานผลการจัดซื้อจ้าง 17:19:00 - 13 ธ.ค. 2562
33 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส1 17:16:00 - 13 ธ.ค. 2562
34 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(งบดำเนินงาน) พ.ย.62 17:14:00 - 13 ธ.ค. 2562
35 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Prt sc การกำหนดมาตรการกลไกการส่งเสริมความโปร่งใส 17:12:00 - 13 ธ.ค. 2562
36 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 63 17:07:00 - 13 ธ.ค. 2562
37 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศกฎทรวง 16:27:00 - 13 ธ.ค. 2562
38 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รูปประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 16:24:00 - 13 ธ.ค. 2562
39 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งจัดสรรงบประมาณ 2563 16:23:00 - 13 ธ.ค. 2562
40 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 16:22:00 - 13 ธ.ค. 2562
41 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง 16:21:00 - 13 ธ.ค. 2562
42 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผู้บริหารการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 16:21:00 - 13 ธ.ค. 2562
43 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือสั่งการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 16:20:00 - 13 ธ.ค. 2562
44 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 16:19:00 - 13 ธ.ค. 2562
45 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โปรดลงนาม-คำสั่ง 16:18:00 - 13 ธ.ค. 2562
46 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โปรดลงนาม-คำสั่ง ปิดประกาศ 16:17:00 - 13 ธ.ค. 2562
47 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งคณะทำงาน ITA 16:16:00 - 13 ธ.ค. 2562
48 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งเวียนกรอบแนวทางจัดซื้อจัดจ้าง 16:16:00 - 13 ธ.ค. 2562
49 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ 16:15:00 - 13 ธ.ค. 2562
50 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 16:14:00 - 13 ธ.ค. 2562
51 . ประกาศทั่วไป วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) 15:37:00 - 19 พ.ย. 2562
52 . ประกาศทั่วไป โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) 15:37:00 - 19 พ.ย. 2562
53 . ประกาศทั่วไป ไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcemia) 15:36:00 - 19 พ.ย. 2562
54 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออกเดงกี่ 15:35:00 - 19 พ.ย. 2562
55 . ประกาศทั่วไป ไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) 15:34:00 - 19 พ.ย. 2562
56 . ประกาศทั่วไป ไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดนก 15:33:00 - 19 พ.ย. 2562
57 . ประกาศทั่วไป หัด (Measles) 15:32:00 - 19 พ.ย. 2562
58 . ประกาศทั่วไป คอตีบ (Diphtheria) 15:31:00 - 19 พ.ย. 2562
59 . ประกาศทั่วไป ตาแดง 15:30:00 - 19 พ.ย. 2562
60 . ประกาศทั่วไป คางทูม 15:30:00 - 19 พ.ย. 2562
61 . ประกาศทั่วไป สุกใส (Chickenpox) 15:29:00 - 19 พ.ย. 2562
62 . ประกาศทั่วไป มือเท้าปาก (Hand-foot-mouth disease) 15:29:00 - 19 พ.ย. 2562
63 . ประกาศทั่วไป ไข้ซิกา 15:29:00 - 19 พ.ย. 2562
64 . ประกาศทั่วไป อาหารเป็นพิษ 15:28:00 - 19 พ.ย. 2562
65 . ประกาศทั่วไป อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 15:28:00 - 19 พ.ย. 2562
66 . ประกาศทั่วไป ไข้หูดับ (s.suis) 15:27:00 - 19 พ.ย. 2562
67 . ประกาศทั่วไป ไอกรน (Pertussis) 15:27:00 - 19 พ.ย. 2562
68 . ประกาศทั่วไป กล้ามเนื้ออ่อนแรงปวกเปียกเฉียบพลัน 15:25:00 - 19 พ.ย. 2562
69 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ฟอร์มลงเว็บ 17:48:00 - 01 พ.ย. 2562
70 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 63 17:47:00 - 01 พ.ย. 2562
71 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือสั่งการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 17:45:00 - 01 พ.ย. 2562
72 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ 17:44:00 - 01 พ.ย. 2562
73 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผู้บริหารการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 17:43:00 - 01 พ.ย. 2562
74 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 17:42:00 - 01 พ.ย. 2562
75 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 17:40:00 - 01 พ.ย. 2562
76 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Prt sc การวิเคระห์การจัดซื้อ จ้าง ปี62 10:21:00 - 01 พ.ย. 2562
77 . ประกาศทั่วไป เอกสารแบบสอบเฉพาะราย 14:50:00 - 25 ต.ค. 2562
78 . ประกาศทั่วไป แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไข กค. 14:10:00 - 01 ส.ค. 2562
79 . ประกาศทั่วไป รายชื่อผู้ปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก 14:19:00 - 31 ก.ค 2562
80 . ประกาศทั่วไป ประกาศ รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและด... 14:16:00 - 31 ก.ค 2562
81 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 13:52:00 - 31 ก.ค 2562
82 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤ... 13:25:00 - 31 ก.ค 2562
83 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 11:42:00 - 31 ก.ค 2562
84 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11:40:00 - 31 ก.ค 2562
85 . ประกาศทั่วไป รายงานประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงาน 11:24:00 - 31 ก.ค 2562
86 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 09:50:00 - 31 ก.ค 2562
87 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ในหน่วยงาน 09:19:00 - 31 ก.ค 2562
88 . ประกาศทั่วไป การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 07:21:00 - 31 ก.ค 2562
89 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 07:09:00 - 31 ก.ค 2562
90 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร. 1 ก.ค. 62 07:01:00 - 31 ก.ค 2562
91 . ประกาศทั่วไป มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มงาน สสอ.เชียงดาว 14:09:00 - 05 ก.ค 2562
92 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร. 1 มิ.ย. 62 07:00:00 - 28 มิ.ย. 2562
93 . ประกาศทั่วไป สรุปประชุม อนุกรรมการพชอ. 16:35:00 - 21 มิ.ย. 2562
94 . ประกาศทั่วไป รายชื่อประชุม อนุกรรมการพชอ. 16:27:00 - 21 มิ.ย. 2562
95 . ประกาศทั่วไป อนุมัติประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผลประโยชน์ทับซ้อน 13:56:00 - 15 มิ.ย. 2562
96 . ประกาศทั่วไป สรุปประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 13:53:00 - 15 มิ.ย. 2562
97 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 มี.ค. 62 06:58:00 - 29 มี.ค. 2562
98 . ประกาศทั่วไป พรบ.อำนวยความสะดวก 17:21:00 - 21 มี.ค. 2562
99 . ประกาศทั่วไป ขั้นตอนการให้บริการ การขึ้นทะเบียนขออนุญาตสถานประกอบการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเช... 17:20:00 - 21 มี.ค. 2562
100 . ประกาศทั่วไป บันทึกเสนอ รับทราบผลการติดตาม 15:54:00 - 21 มี.ค. 2562
101 . ประกาศทั่วไป คู่มือการป้องกัน-ตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 15:53:00 - 21 มี.ค. 2562
102 . ประกาศทั่วไป แจ้งเวียน ให้ปฏิบัติตามคู่มือระบบการป้องกันการละเว้น 15:48:00 - 21 มี.ค. 2562
103 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุมนโยบายและติดตามงานสาธารณสุข และ ภาพถ่าย 15:46:00 - 21 มี.ค. 2562
104 . ประกาศทั่วไป หนังสือขออนุญาตเผยแพร่คู่มือระบบการป้องกันการละเว้น 15:46:00 - 21 มี.ค. 2562
105 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความลงนามอนุมัติแผนงานและเผยแพร่ 13:31:00 - 21 มี.ค. 2562
106 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการติดตามงานการปราบปรามทุจริต 13:30:00 - 21 มี.ค. 2562
107 . ประกาศทั่วไป บันทึกรายงานผู้บริหารผลการดำเนินโครงการ 09:41:00 - 21 มี.ค. 2562
108 . ประกาศทั่วไป บันทึกรายงานผู้บริหารเผยแพร่ข้อมูล 09:12:00 - 21 มี.ค. 2562
109 . ประกาศทั่วไป การเผยแพร่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 07:13:00 - 20 มี.ค. 2562
110 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 07:12:00 - 20 มี.ค. 2562
111 . ประกาศทั่วไป หนังสือขอเผยแพร่ 13:29:00 - 18 มี.ค. 2562
112 . ประกาศทั่วไป โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส 09:39:00 - 18 มี.ค. 2562
113 . ประกาศทั่วไป รายงานสรปผลการดำเนินงาน่จรรยาข้าราชการ 13:13:00 - 17 มี.ค. 2562
114 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินงานเชียงดาว 13:13:00 - 17 มี.ค. 2562
115 . ประกาศทั่วไป รายงานกิจกรรมการปรับปรุงการบริหารที่โปร่งใส 15:50:00 - 15 มี.ค. 2562
116 . ประกาศทั่วไป ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใน 15:49:00 - 15 มี.ค. 2562
117 . ประกาศทั่วไป แผนการปรับปรุงความโปร่งใส 15:49:00 - 15 มี.ค. 2562
118 . ประกาศทั่วไป กลุ่มตรวจสอบการบริหารงาน สสอ.เชียงดาว 15:48:00 - 15 มี.ค. 2562
119 . ประกาศทั่วไป หนังสือรายงานผู้บริหาร 13:14:00 - 12 มี.ค. 2562
120 . ประกาศทั่วไป ภาพประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรม 13:12:00 - 12 มี.ค. 2562
121 . ประกาศทั่วไป แผนการขับเคลื่อนจรรยาข้าราชการ 13:11:00 - 12 มี.ค. 2562
122 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 16:25:00 - 11 มี.ค. 2562
123 . ประกาศทั่วไป รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 19:58:00 - 10 มี.ค. 2562
124 . ประกาศทั่วไป การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 19:57:00 - 10 มี.ค. 2562
125 . ประกาศทั่วไป แจ้งเวียนมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ 17:39:00 - 10 มี.ค. 2562
126 . ประกาศทั่วไป ว.20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 17:38:00 - 10 มี.ค. 2562
127 . ประกาศทั่วไป ประกาศกระทรวง 17:37:00 - 10 มี.ค. 2562
128 . ประกาศทั่วไป มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานต... 17:35:00 - 10 มี.ค. 2562
129 . ประกาศทั่วไป การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 15:12:00 - 10 มี.ค. 2562
130 . ประกาศทั่วไป รายงานผู้บริหารการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 15:10:00 - 10 มี.ค. 2562
131 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 11:19:00 - 10 มี.ค. 2562
132 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 11:18:00 - 10 มี.ค. 2562
133 . ประกาศทั่วไป ผังกำกับการจัดซื้อ จัดจ้าง 07:14:00 - 10 มี.ค. 2562
134 . ประกาศทั่วไป จริยธรรมข้ารราชการพลเรือน 07:13:00 - 10 มี.ค. 2562
135 . ประกาศทั่วไป ประกาศการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของข้าราชการและลูกจ้าง 07:12:00 - 10 มี.ค. 2562
136 . ประกาศทั่วไป คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 62 07:10:00 - 10 มี.ค. 2562
137 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่วิเคราะห์การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15:10:00 - 09 มี.ค. 2562
138 . ประกาศทั่วไป รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 15:09:00 - 09 มี.ค. 2562
139 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออกอำเภอเชียงดาว 12:20:00 - 09 มี.ค. 2562
140 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานโครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2561 12:20:00 - 09 มี.ค. 2562
141 . ประกาศทั่วไป โครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2561 12:18:00 - 09 มี.ค. 2562
142 . ประกาศทั่วไป ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 09:30:00 - 08 มี.ค. 2562
143 . ประกาศทั่วไป ระบบตอบสนอง 09:29:00 - 08 มี.ค. 2562
144 . ประกาศทั่วไป ผังการจัดการเรื่องร้องเรียน 08:53:00 - 08 มี.ค. 2562
145 . ประกาศทั่วไป คำสั่งคณะกรรมการประจำศูนย์ 08:52:00 - 08 มี.ค. 2562
146 . ประกาศทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนบริการ 08:52:00 - 08 มี.ค. 2562
147 . ประกาศทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 08:45:00 - 08 มี.ค. 2562
148 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน 10:01:00 - 06 มี.ค. 2562
149 . ประกาศทั่วไป สรุปการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน 13:52:00 - 04 มี.ค. 2562
150 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนภารกิจหน่วยงาน 13:44:00 - 04 มี.ค. 2562
151 . ประกาศทั่วไป รับทราบผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนงวดที่1 11:24:00 - 04 มี.ค. 2562
152 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติดำเนินงานตามแผนตามภารกิจหน่วยงาน 11:05:00 - 04 มี.ค. 2562
153 . ประกาศทั่วไป สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนงาน ปี 2561 11:02:00 - 04 มี.ค. 2562
154 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการประชุมจัดทำแผนตามภารกิจหน่วยงาน 11:00:00 - 04 มี.ค. 2562
155 . ประกาศทั่วไป โครงการตามภารกิจ 10:41:00 - 04 มี.ค. 2562
156 . ประกาศทั่วไป กฎกระทรวง 10:39:00 - 04 มี.ค. 2562
157 . ประกาศทั่วไป อนุมัติแผนปฏิบัติราชการปี 2562 16:31:00 - 03 มี.ค. 2562
158 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติราชการปี 2562 16:30:00 - 03 มี.ค. 2562
159 . ประกาศทั่วไป รายงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์หน่วยงาน 15:42:00 - 02 มี.ค. 2562
160 . ประกาศทั่วไป บันทึกการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์หน่วยงาน 15:40:00 - 02 มี.ค. 2562
161 . ประกาศทั่วไป แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์หน่วยงาน 15:39:00 - 02 มี.ค. 2562
162 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์หน่วยงาน 15:35:00 - 02 มี.ค. 2562
163 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ก.พ. 62 13:01:00 - 02 มี.ค. 2562
164 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.62 13:00:00 - 02 มี.ค. 2562
165 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.62 12:59:00 - 02 มี.ค. 2562
166 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ม.ค. 62 12:57:00 - 02 มี.ค. 2562
167 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปรินสกริน เผยแพรการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง 12:05:00 - 02 มี.ค. 2562
168 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลาง 12:03:00 - 02 มี.ค. 2562
169 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(งบดำเนินงาน) ม.ค.62-ก.พ. 62 11:19:00 - 02 มี.ค. 2562
170 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(งบดำเนินงาน) ม.ค.62-ก.พ. 62 11:16:00 - 02 มี.ค. 2562
171 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คุณสมบัติทางเทคนิคของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงาน 10:38:00 - 20 ก.พ. 2562
172 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10:35:00 - 20 ก.พ. 2562
173 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 14:51:00 - 11 ก.พ. 2562
174 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 13:48:00 - 11 ก.พ. 2562
175 . ประกาศทั่วไป ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 16:00:00 - 11 ม.ค. 2562
176 . ประกาศทั่วไป ประกาศตามมติ ครม 15:58:00 - 11 ม.ค. 2562
177 . ประกาศทั่วไป หนังสือแจ้งเวียน 15:57:00 - 11 ม.ค. 2562
178 . ประกาศทั่วไป รายงานมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 15:57:00 - 11 ม.ค. 2562
179 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 15:55:00 - 11 ม.ค. 2562
180 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการการรับสินบน 15:55:00 - 11 ม.ค. 2562
181 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติกำหนด มาตรกร กลไกและระบบ 15:53:00 - 11 ม.ค. 2562
182 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ย. 61 06:54:00 - 24 ธ.ค. 2561
183 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ต.ค. 61 06:53:00 - 24 ธ.ค. 2561
184 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 พ.ย. 61 06:52:00 - 24 ธ.ค. 2561
185 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ต.ค. 61 06:51:00 - 24 ธ.ค. 2561
186 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2562 06:41:00 - 24 ธ.ค. 2561
187 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(งบดำเนินงาน) 06:39:00 - 24 ธ.ค. 2561
188 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4ว.322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 06:32:00 - 24 ธ.ค. 2561
189 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 15:01:00 - 23 ธ.ค. 2561
190 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกลงนามประกาศมาตรการเพื่อความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 15:00:00 - 23 ธ.ค. 2561
191 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน งบปี 2562(1) 14:57:00 - 23 ธ.ค. 2561
192 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน งบปี 2562 14:56:00 - 23 ธ.ค. 2561
193 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร 14:55:00 - 23 ธ.ค. 2561
194 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน ของงานพัสดุ 14:53:00 - 23 ธ.ค. 2561
195 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ฟอร์มลงเว็บผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 14:52:00 - 23 ธ.ค. 2561
196 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ฟอร์มลงเว็บ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง 14:50:00 - 23 ธ.ค. 2561
197 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งมอบหมายการปิดหรือปลดประกาศเผยแพร่ 14:49:00 - 23 ธ.ค. 2561
198 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 14:47:00 - 23 ธ.ค. 2561
199 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งเวียนกรอบแนวทางการดำเนินการ 14:44:00 - 23 ธ.ค. 2561
200 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรอบแนวทางการดำเนินการ 14:42:00 - 23 ธ.ค. 2561
201 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อนุมัติแผนปฏิบัติราชการปีงบ 2562 14:40:00 - 23 ธ.ค. 2561
202 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 61 10:20:00 - 23 ธ.ค. 2561
203 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 61 10:18:00 - 23 ธ.ค. 2561
204 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 13:56:00 - 21 ธ.ค. 2561
205 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการเผยแพร่รายละเอียด ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 11:45:00 - 21 ธ.ค. 2561
206 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารสั่งการให้มีการเผยรายละเเอียดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 11:44:00 - 21 ธ.ค. 2561
207 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการเผยแพร่จักซื้อจัดจ้าง 11:43:00 - 21 ธ.ค. 2561
208 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ รายละเอียดวิธีการ ขั้นตอนจัดซือ จัดจ้าง 11:42:00 - 21 ธ.ค. 2561
209 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ แบบสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง 11:41:00 - 21 ธ.ค. 2561
210 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตเผยแพร่ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 11:36:00 - 21 ธ.ค. 2561
211 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อ จ้าง ต.ค. 61 11:24:00 - 21 ธ.ค. 2561
212 . ประกาศทั่วไป แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 14:27:00 - 06 พ.ย. 2561
213 . ประกาศทั่วไป พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 14:24:00 - 06 พ.ย. 2561
214 . ประกาศทั่วไป กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 14:19:00 - 06 พ.ย. 2561
215 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต 10:24:00 - 06 พ.ย. 2561
216 . ประกาศทั่วไป รูปข้าราชการ ลูกจ้าง สสอ 10:22:00 - 06 พ.ย. 2561
217 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณการต่อต้านทุจริต 10:21:00 - 06 พ.ย. 2561
218 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่ประกาศผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมาก 10:13:00 - 18 ต.ค. 2561
219 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมาก 10:10:00 - 18 ต.ค. 2561
220 . ประกาศทั่วไป SQL_HISAUDIT_CD 13:22:00 - 01 ม.ค. 2561
221 . ประกาศทั่วไป วิธีลงข้อมูล NCD ของ JHCIS 12:09:00 - 01 ส.ค. 2560
222 . ประกาศทั่วไป วิธีลงข้อมูล43แฟ้มของ JHCIS 12:06:00 - 01 ส.ค. 2560
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร
 HosThai.com