หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป Eb 17 prt sc ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:47:00 - 19 มิ.ย. 2563
2 . ประกาศทั่วไป Eb 17 prt sc ข้อ 5 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการ... 14:40:00 - 19 มิ.ย. 2563
3 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ4.1 แบบรายงาน (แนบ)สรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน 14:29:00 - 19 มิ.ย. 2563
4 . ประกาศทั่วไป EB17ข้อ5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14:29:00 - 19 มิ.ย. 2563
5 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม 14:27:00 - 19 มิ.ย. 2563
6 . ประกาศทั่วไป EB22 ข้อ 3 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานการป้องกัน... 16:14:00 - 15 ม.ย. 2563
7 . ประกาศทั่วไป EB22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 16:11:00 - 15 ม.ย. 2563
8 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ5.1 แบบฟร์อมการเผยแพร่ 14:19:00 - 15 ม.ย. 2563
9 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ4.2 ขออนุญาตนำแผยแพร่ 14:18:00 - 15 ม.ย. 2563
10 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ1.3 หนังสือเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ 14:17:00 - 15 ม.ย. 2563
11 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ4.1หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ 14:17:00 - 15 ม.ย. 2563
12 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ1.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 14:16:00 - 15 ม.ย. 2563
13 . ประกาศทั่วไป EB22 ข้อ 1.2 อนุมัติจัดประชุม 16:21:00 - 31 มี.ค. 2563
14 . ประกาศทั่วไป EB23 ข้อ 1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามข้อ 1.2.2 16:19:00 - 31 มี.ค. 2563
15 . ประกาศทั่วไป EB23 ข้อ 1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามข้อ 16:18:00 - 31 มี.ค. 2563
16 . ประกาศทั่วไป EB23 ข้อ 1.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 16:14:00 - 31 มี.ค. 2563
17 . ประกาศทั่วไป EB23ข้อ1.1.3 แผนปฏิบัติการป้องกัน 16:14:00 - 31 มี.ค. 2563
18 . ประกาศทั่วไป EB23 ข้อ 1.1 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 16:13:00 - 31 มี.ค. 2563
19 . ประกาศทั่วไป EB23ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหาร 16:07:00 - 31 มี.ค. 2563
20 . ประกาศทั่วไป EB23ข้อ1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 16:04:00 - 31 มี.ค. 2563
21 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 4รายงานผลการกำกับติดตาม 15:56:00 - 31 มี.ค. 2563
22 . ประกาศทั่วไป EB21ข้อ 2.3ผังกำกับการจัดซื้อ จัดจ้าง 15:49:00 - 31 มี.ค. 2563
23 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ2.2 ประกาศสั่งการผลประโยชน์ทับซ้อน 15:48:00 - 31 มี.ค. 2563
24 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ2.1 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 63 15:47:00 - 31 มี.ค. 2563
25 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 2 กรอบแนวทางผลประโยชน์ทับซ้อน 15:46:00 - 31 มี.ค. 2563
26 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง 15:43:00 - 31 มี.ค. 2563
27 . ประกาศทั่วไป Eb 23 prt sc ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 15:37:00 - 31 มี.ค. 2563
28 . ประกาศทั่วไป EB23 ข้อ3Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 15:29:00 - 31 มี.ค. 2563
29 . ประกาศทั่วไป EB23ข้อ3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 15:05:00 - 31 มี.ค. 2563
30 . ประกาศทั่วไป eb 21 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:14:00 - 31 มี.ค. 2563
31 . ประกาศทั่วไป Eb 21 prt sc ข้อ 5 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใ... 14:09:00 - 31 มี.ค. 2563
32 . ประกาศทั่วไป EB21ข้อ5ฟอร์มลงเว็บประกาศ 14:00:00 - 31 มี.ค. 2563
33 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 3แจ้งเวียน 13:39:00 - 31 มี.ค. 2563
34 . ประกาศทั่วไป EB23ข้อ1.4 แผลปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 14:21:00 - 30 มี.ค. 2563
35 . ประกาศทั่วไป EB23ข้อ3 ขออนุญาตเผยแพร่ 14:21:00 - 30 มี.ค. 2563
36 . ประกาศทั่วไป EB23ข้อ1.3แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต 14:20:00 - 30 มี.ค. 2563
37 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1 แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 18:17:00 - 16 มี.ค. 2563
38 . ประกาศทั่วไป พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 18:06:00 - 16 มี.ค. 2563
39 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ1.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 16:16:00 - 16 มี.ค. 2563
40 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบMITAS 13:36:00 - 16 มี.ค. 2563
41 . ประกาศทั่วไป EB15ข้อ3 รูปเจ้าหน้าที่ สสอ 11:36:00 - 16 มี.ค. 2563
42 . ประกาศทั่วไป EB15ข้อ4ฟอร์มลงเว็บประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 11:36:00 - 16 มี.ค. 2563
43 . ประกาศทั่วไป EB15ข้อ1ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต 11:35:00 - 16 มี.ค. 2563
44 . ประกาศทั่วไป EB15ข้อ2ประกาศเจตนารมณการต่อต้านทุจริต 11:35:00 - 16 มี.ค. 2563
45 . ประกาศทั่วไป EB13ฟอร์มลงเว็บหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก 11:34:00 - 16 มี.ค. 2563
46 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ5แจ้งเวียนมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 11:33:00 - 16 มี.ค. 2563
47 . ประกาศทั่วไป EB13ข้อ5.1ชี้แจงบันทึกเวียนกอง 11:33:00 - 16 มี.ค. 2563
48 . ประกาศทั่วไป EB13ข้อ4วาระประชุมชี้แจง 11:32:00 - 16 มี.ค. 2563
49 . ประกาศทั่วไป EB13ข้อ4.1รูป ประชุมแจ้งมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 11:32:00 - 16 มี.ค. 2563
50 . ประกาศทั่วไป EB13ข้อ3.2ว.20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 11:31:00 - 16 มี.ค. 2563
51 . ประกาศทั่วไป EB13ข้อ3.1วาระประชุมชี้แจงประกาศกระทรวง 11:30:00 - 16 มี.ค. 2563
52 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ1 บันทึกลงนามขออนุญาตเผยแพร่มาตรการ 11:29:00 - 16 มี.ค. 2563
53 . ประกาศทั่วไป EB13ข้อ3มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ 11:29:00 - 16 มี.ค. 2563
54 . ประกาศทั่วไป EB7ข้อ7Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น... 16:14:00 - 10 มี.ค. 2563
55 . ประกาศทั่วไป EB7ข้อ5ข้อบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และหรือพิจารณา 16:09:00 - 10 มี.ค. 2563
56 . ประกาศทั่วไป EB 7 prtsc ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลั... 14:55:00 - 10 มี.ค. 2563
57 . ประกาศทั่วไป EB7 ข้อ6ฟอร์มลงเว็บ 14:45:00 - 10 มี.ค. 2563
58 . ประกาศทั่วไป EB7ข้อ 2 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเชียงดาว 14:38:00 - 10 มี.ค. 2563
59 . ประกาศทั่วไป EB7ข้อ1อนุมัติดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 14:37:00 - 10 มี.ค. 2563
60 . ประกาศทั่วไป ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธ... 12:20:00 - 10 มี.ค. 2563
61 . ประกาศทั่วไป ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2552 12:07:00 - 10 มี.ค. 2563
62 . ประกาศทั่วไป พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 12:02:00 - 10 มี.ค. 2563
63 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง... 09:41:00 - 10 มี.ค. 2563
64 . ประกาศทั่วไป แบบสัมภาษณ์ผู้เดินทางเสี่ยงติดเชื้อโคโลนา 10:55:00 - 09 มี.ค. 2563
65 . ประกาศทั่วไป EB6ข้อ6บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 15:57:00 - 05 มี.ค. 2563
66 . ประกาศทั่วไป EB6 prtsc ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน 14:30:00 - 05 มี.ค. 2563
67 . ประกาศทั่วไป EB6 ข้อ7ฟอร์มลงเว็บ 14:14:00 - 05 มี.ค. 2563
68 . ประกาศทั่วไป EB6ข้อ5 รูปประชุม พชอ. 14:12:00 - 05 มี.ค. 2563
69 . ประกาศทั่วไป EB6ข้อ 4 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเชียงดาว 14:04:00 - 05 มี.ค. 2563
70 . ประกาศทั่วไป EB6ข้อ3 รายงานการประชุม พชอ. 14:03:00 - 05 มี.ค. 2563
71 . ประกาศทั่วไป EB6ข้อ1 อนุมัติประชุม พชอ. 14:01:00 - 05 มี.ค. 2563
72 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ2โครงการ พชอ.63 14:01:00 - 05 มี.ค. 2563
73 . ประกาศทั่วไป EB5 prtsc หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม... 13:51:00 - 05 มี.ค. 2563
74 . ประกาศทั่วไป EB5 ข้อ6ฟอร์มลงเว็บ 13:37:00 - 05 มี.ค. 2563
75 . ประกาศทั่วไป ลายมือชื่อผู้ร่วมประชุม 13:36:00 - 05 มี.ค. 2563
76 . ประกาศทั่วไป เชิญประชุม 13:35:00 - 05 มี.ค. 2563
77 . ประกาศทั่วไป EB5ข้อ4 รูปประชุม พชอ. 13:34:00 - 05 มี.ค. 2563
78 . ประกาศทั่วไป EB5ข้อ5 รายงานผลการประชุมจัดทำแผนตามภารกิจหน่วยงาน 13:34:00 - 05 มี.ค. 2563
79 . ประกาศทั่วไป EB5ข้อ3 รายงานการประชุม พชอ. 13:33:00 - 05 มี.ค. 2563
80 . ประกาศทั่วไป EB5ข้อ 2 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเชียงดาว 13:32:00 - 05 มี.ค. 2563
81 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ1อนุมัติโครงการ พชอ.63 13:30:00 - 05 มี.ค. 2563
82 . ประกาศทั่วไป EB6 ข้อ 8 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ... 09:32:00 - 05 มี.ค. 2563
83 . ประกาศทั่วไป EB5ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื... 09:21:00 - 05 มี.ค. 2563
84 . ประกาศทั่วไป EB12ข้อ2ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ 15:12:00 - 02 มี.ค. 2563
85 . ประกาศทั่วไป EB12 ข้อ 3Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ... 07:43:00 - 02 มี.ค. 2563
86 . ประกาศทั่วไป Eb12ฟอร์มลงเว็บการเผยแพร่ความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 07:31:00 - 02 มี.ค. 2563
87 . ประกาศทั่วไป EB12ข้อ1บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 2563 07:23:00 - 02 มี.ค. 2563
88 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 16:31:00 - 28 ก.พ. 2563
89 . ประกาศทั่วไป EB 20ข้อ5 prt sc หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่... 16:12:00 - 28 ก.พ. 2563
90 . ประกาศทั่วไป EB20 ข้อ5ฟอร์มลงเว็บ 15:46:00 - 28 ก.พ. 2563
91 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ 4หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ 15:45:00 - 28 ก.พ. 2563
92 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ3รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 63 15:44:00 - 28 ก.พ. 2563
93 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ2.3รูปประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 15:43:00 - 28 ก.พ. 2563
94 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ 4.1ภาพถ่ายการประชุมกชมรมstrong 15:42:00 - 28 ก.พ. 2563
95 . ประกาศทั่วไป EB20 ข้อ2.2 ข้อบังคับจริยธรรม 15:42:00 - 28 ก.พ. 2563
96 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ 2.3ระเบียบชมรม 15:41:00 - 28 ก.พ. 2563
97 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ 2.1 รายชื่อประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 15:41:00 - 28 ก.พ. 2563
98 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ 2.2วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารที่โปร่งใสของหน่วยงาน 15:40:00 - 28 ก.พ. 2563
99 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ 2สรุปผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 15:40:00 - 28 ก.พ. 2563
100 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ 2.1รายชื่่อสมาชิกกลุุ่มSTRONG 15:39:00 - 28 ก.พ. 2563
101 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 1.2 รายชื่อผู้ร่วมประชุม 15:38:00 - 28 ก.พ. 2563
102 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ 1.2 คำสั่งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง 15:38:00 - 28 ก.พ. 2563
103 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ1. 1ลงนามคำสั่งวิเคราะห์ความเสี่ยง 15:37:00 - 28 ก.พ. 2563
104 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ1.1 คำสั่ง_NEW 15:36:00 - 28 ก.พ. 2563
105 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ 1เชิญประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง 15:34:00 - 28 ก.พ. 2563
106 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ1 สรุปประชุม strong_NEW 15:33:00 - 28 ก.พ. 2563
107 . ประกาศทั่วไป EB 26 prtsc หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ... 14:02:00 - 28 ก.พ. 2563
108 . ประกาศทั่วไป EB 26 ข้อ 4.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน 13:53:00 - 28 ก.พ. 2563
109 . ประกาศทั่วไป EB 26ข้อ1.2พรบ.อำนวยความสะดวก 13:52:00 - 28 ก.พ. 2563
110 . ประกาศทั่วไป EB26ข้อ2ภาพถ่ายประกอบ 13:52:00 - 28 ก.พ. 2563
111 . ประกาศทั่วไป EB 26ข้อ1.1หนังสือเผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการ การขึ้นทะเบียนขออนุญาตสถานประกอบการ 13:51:00 - 28 ก.พ. 2563
112 . ประกาศทั่วไป EB 26ข้อ1ขั้นตอนการให้บริการ การขึ้นทะเบียนขออนุญาตสถานประกอบการ 13:49:00 - 28 ก.พ. 2563
113 . ประกาศทั่วไป EB9ข้อ2แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:03:00 - 28 ก.พ. 2563
114 . ประกาศทั่วไป EB9ข้อ1Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:56:00 - 28 ก.พ. 2563
115 . ประกาศทั่วไป EB14 4Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบMITAS 18:08:00 - 21 ก.พ. 2563
116 . ประกาศทั่วไป EB14ข้อ4ฟอร์มลงเว็บเผยแพร่ประกาศผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมาก 17:58:00 - 21 ก.พ. 2563
117 . ประกาศทั่วไป EB14ข้อ 2.1รายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมาก 17:46:00 - 21 ก.พ. 2563
118 . ประกาศทั่วไป EB14ข้อ2ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 17:45:00 - 21 ก.พ. 2563
119 . ประกาศทั่วไป EB14ข้อ3รูปประกาศผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมาก 15:28:00 - 21 ก.พ. 2563
120 . ประกาศทั่วไป Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ... 18:29:00 - 17 ก.พ. 2563
121 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 4 สรุปผลการกำกับ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำห... 18:09:00 - 17 ก.พ. 2563
122 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 18:07:00 - 17 ก.พ. 2563
123 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 2.6 มาตรการการรับส่วนของแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด 18:06:00 - 17 ก.พ. 2563
124 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรัลบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 18:05:00 - 17 ก.พ. 2563
125 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐใน... 18:05:00 - 17 ก.พ. 2563
126 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 18:03:00 - 17 ก.พ. 2563
127 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษา... 18:02:00 - 17 ก.พ. 2563
128 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ... 18:01:00 - 17 ก.พ. 2563
129 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 1อนุมัติกำหนด มาตรการ กลไกและระบบในการป้องกันการรับสินบนและขออนุญาตเผยแ... 17:58:00 - 17 ก.พ. 2563
130 . ประกาศทั่วไป EB11 ฟอร์มลงเวป หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ... 17:19:00 - 17 ก.พ. 2563
131 . ประกาศทั่วไป EB11ข้อ3Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่... 17:06:00 - 17 ก.พ. 2563
132 . ประกาศทั่วไป EB11ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 17:02:00 - 17 ก.พ. 2563
133 . ประกาศทั่วไป EB11ข้อ2รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2... 10:39:00 - 17 ก.พ. 2563
134 . ประกาศทั่วไป EB17ข้อ5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 18:11:00 - 14 ก.พ. 2563
135 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 18:09:00 - 14 ก.พ. 2563
136 . ประกาศทั่วไป EB 26 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องท... 17:34:00 - 14 ก.พ. 2563
137 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 9 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 17:10:00 - 14 ก.พ. 2563
138 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 16:01:00 - 14 ก.พ. 2563
139 . ประกาศทั่วไป EB15prtsc หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 15:50:00 - 14 ก.พ. 2563
140 . ประกาศทั่วไป EB15ข้อ4ฟอร์มลงเว็บประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 15:40:00 - 14 ก.พ. 2563
141 . ประกาศทั่วไป EB15ข้อ3 รูปเจ้าหน้าที่ สสอ.ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต 15:39:00 - 14 ก.พ. 2563
142 . ประกาศทั่วไป EB15ข้อ2ประกาศเจตนารมณการต่อต้านทุจริต 15:38:00 - 14 ก.พ. 2563
143 . ประกาศทั่วไป EB15ข้อ1ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต 15:37:00 - 14 ก.พ. 2563
144 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ6 Print Screen หรือ Capture หน้าจอ แสดงระบบตอบสนอง 14:51:00 - 14 ก.พ. 2563
145 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ2.1รูปแจ้งช่องทางร้องเรียน 14:47:00 - 14 ก.พ. 2563
146 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ8แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:45:00 - 14 ก.พ. 2563
147 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ8หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนข... 14:41:00 - 14 ก.พ. 2563
148 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ7.7.2สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14:40:00 - 14 ก.พ. 2563
149 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ7.7.3สรุปรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ... 14:40:00 - 14 ก.พ. 2563
150 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ7.7.1สรุปรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 14:39:00 - 14 ก.พ. 2563
151 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ7.7.2สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14:39:00 - 14 ก.พ. 2563
152 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ5หนังสือรายงานผลการดำเนินการร้องเรียน 14:29:00 - 14 ก.พ. 2563
153 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ4.1ผังการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 14:28:00 - 14 ก.พ. 2563
154 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ4ผังเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ 14:27:00 - 14 ก.พ. 2563
155 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ3คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14:26:00 - 14 ก.พ. 2563
156 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ3.1คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 14:26:00 - 14 ก.พ. 2563
157 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ2ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 14:24:00 - 14 ก.พ. 2563
158 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ1คำสั่งคณะกรรมการประจำศูนย์ 14:23:00 - 14 ก.พ. 2563
159 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ 1ลงนามคำสั่ง 14:22:00 - 14 ก.พ. 2563
160 . ประกาศทั่วไป EB18ข้อ 5,6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 19:03:00 - 07 ก.พ. 2563
161 . ประกาศทั่วไป EB18 ข้อ4.2 กำหนดการอบรม 18:50:00 - 07 ก.พ. 2563
162 . ประกาศทั่วไป EB18ข้อ5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 18:50:00 - 07 ก.พ. 2563
163 . ประกาศทั่วไป EB18 ข้อ4.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 18:48:00 - 07 ก.พ. 2563
164 . ประกาศทั่วไป รายชื่ออบรมจริยธรรม 18:47:00 - 07 ก.พ. 2563
165 . ประกาศทั่วไป EB18 ข้อ2 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 18:46:00 - 07 ก.พ. 2563
166 . ประกาศทั่วไป EB18 ข้อ2 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 18:46:00 - 07 ก.พ. 2563
167 . ประกาศทั่วไป EB18 ข้อ 1.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 18:45:00 - 07 ก.พ. 2563
168 . ประกาศทั่วไป EB18 ข้อ 1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 18:44:00 - 07 ก.พ. 2563
169 . ประกาศทั่วไป EB8ข้อ6Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น... 16:33:00 - 03 ก.พ. 2563
170 . ประกาศทั่วไป EB8ข้อ4รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน 16:26:00 - 03 ก.พ. 2563
171 . ประกาศทั่วไป EB8ข้อ1บันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสั่งการ 16:25:00 - 03 ก.พ. 2563
172 . ประกาศทั่วไป EB8ข้อ3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 11:20:00 - 03 ก.พ. 2563
173 . ประกาศทั่วไป EB 8ข้อ2 คำสั่ง ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแ... 11:19:00 - 03 ก.พ. 2563
174 . ประกาศทั่วไป EB8ข้อ6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่... 09:47:00 - 03 ก.พ. 2563
175 . ประกาศทั่วไป EB 8 Prtscหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธา... 09:23:00 - 03 ก.พ. 2563
176 . ประกาศทั่วไป EB8ข้อ5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:08:00 - 03 ก.พ. 2563
177 . ประกาศทั่วไป EB10ข้อ3Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่... 16:53:00 - 03 ม.ค. 2563
178 . ประกาศทั่วไป EB10ข้อ1ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563 16:48:00 - 03 ม.ค. 2563
179 . ประกาศทั่วไป EB10ข้อ1ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563 16:45:00 - 03 ม.ค. 2563
180 . ประกาศทั่วไป EB 10 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่... 10:19:00 - 03 ม.ค. 2563
181 . ประกาศทั่วไป EB10 pstsc หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 10:16:00 - 03 ม.ค. 2563
182 . ประกาศทั่วไป EB10ข้อ2แผนปฏิบัติราชการ ปี 2563 10:05:00 - 03 ม.ค. 2563
183 . ประกาศทั่วไป แบบรายงานการตายมารดา CE-62 10:02:00 - 18 ธ.ค. 2562
184 . ประกาศทั่วไป วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) 15:37:00 - 19 พ.ย. 2562
185 . ประกาศทั่วไป โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) 15:37:00 - 19 พ.ย. 2562
186 . ประกาศทั่วไป ไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcemia) 15:36:00 - 19 พ.ย. 2562
187 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออกเดงกี่ 15:35:00 - 19 พ.ย. 2562
188 . ประกาศทั่วไป ไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) 15:34:00 - 19 พ.ย. 2562
189 . ประกาศทั่วไป ไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดนก 15:33:00 - 19 พ.ย. 2562
190 . ประกาศทั่วไป หัด (Measles) 15:32:00 - 19 พ.ย. 2562
191 . ประกาศทั่วไป คอตีบ (Diphtheria) 15:31:00 - 19 พ.ย. 2562
192 . ประกาศทั่วไป ตาแดง 15:30:00 - 19 พ.ย. 2562
193 . ประกาศทั่วไป คางทูม 15:30:00 - 19 พ.ย. 2562
194 . ประกาศทั่วไป สุกใส (Chickenpox) 15:29:00 - 19 พ.ย. 2562
195 . ประกาศทั่วไป มือเท้าปาก (Hand-foot-mouth disease) 15:29:00 - 19 พ.ย. 2562
196 . ประกาศทั่วไป ไข้ซิกา 15:29:00 - 19 พ.ย. 2562
197 . ประกาศทั่วไป อาหารเป็นพิษ 15:28:00 - 19 พ.ย. 2562
198 . ประกาศทั่วไป อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 15:28:00 - 19 พ.ย. 2562
199 . ประกาศทั่วไป ไข้หูดับ (s.suis) 15:27:00 - 19 พ.ย. 2562
200 . ประกาศทั่วไป ไอกรน (Pertussis) 15:27:00 - 19 พ.ย. 2562
201 . ประกาศทั่วไป กล้ามเนื้ออ่อนแรงปวกเปียกเฉียบพลัน 15:25:00 - 19 พ.ย. 2562
202 . ประกาศทั่วไป Eb 1 ข้อ4Link ในระบบ MITSหน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 16:09:00 - 01 พ.ย. 2562
203 . ประกาศทั่วไป เอกสารแบบสอบเฉพาะราย 14:50:00 - 25 ต.ค. 2562
204 . ประกาศทั่วไป แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไข กค. 14:10:00 - 01 ส.ค. 2562
205 . ประกาศทั่วไป รายชื่อผู้ปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก 14:19:00 - 31 ก.ค 2562
206 . ประกาศทั่วไป ประกาศ รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและด... 14:16:00 - 31 ก.ค 2562
207 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 13:52:00 - 31 ก.ค 2562
208 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤ... 13:25:00 - 31 ก.ค 2562
209 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 11:42:00 - 31 ก.ค 2562
210 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11:40:00 - 31 ก.ค 2562
211 . ประกาศทั่วไป รายงานประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงาน 11:24:00 - 31 ก.ค 2562
212 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 09:50:00 - 31 ก.ค 2562
213 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ในหน่วยงาน 09:19:00 - 31 ก.ค 2562
214 . ประกาศทั่วไป การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 07:21:00 - 31 ก.ค 2562
215 . ประกาศทั่วไป มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มงาน สสอ.เชียงดาว 14:09:00 - 05 ก.ค 2562
216 . ประกาศทั่วไป สรุปประชุม อนุกรรมการพชอ. 16:35:00 - 21 มิ.ย. 2562
217 . ประกาศทั่วไป รายชื่อประชุม อนุกรรมการพชอ. 16:27:00 - 21 มิ.ย. 2562
218 . ประกาศทั่วไป อนุมัติประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผลประโยชน์ทับซ้อน 13:56:00 - 15 มิ.ย. 2562
219 . ประกาศทั่วไป สรุปประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 13:53:00 - 15 มิ.ย. 2562
220 . ประกาศทั่วไป พรบ.อำนวยความสะดวก 17:21:00 - 21 มี.ค. 2562
221 . ประกาศทั่วไป ขั้นตอนการให้บริการ การขึ้นทะเบียนขออนุญาตสถานประกอบการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเช... 17:20:00 - 21 มี.ค. 2562
222 . ประกาศทั่วไป บันทึกเสนอ รับทราบผลการติดตาม 15:54:00 - 21 มี.ค. 2562
223 . ประกาศทั่วไป คู่มือการป้องกัน-ตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 15:53:00 - 21 มี.ค. 2562
224 . ประกาศทั่วไป แจ้งเวียน ให้ปฏิบัติตามคู่มือระบบการป้องกันการละเว้น 15:48:00 - 21 มี.ค. 2562
225 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุมนโยบายและติดตามงานสาธารณสุข และ ภาพถ่าย 15:46:00 - 21 มี.ค. 2562
226 . ประกาศทั่วไป หนังสือขออนุญาตเผยแพร่คู่มือระบบการป้องกันการละเว้น 15:46:00 - 21 มี.ค. 2562
227 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความลงนามอนุมัติแผนงานและเผยแพร่ 13:31:00 - 21 มี.ค. 2562
228 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการติดตามงานการปราบปรามทุจริต 13:30:00 - 21 มี.ค. 2562
229 . ประกาศทั่วไป บันทึกรายงานผู้บริหารผลการดำเนินโครงการ 09:41:00 - 21 มี.ค. 2562
230 . ประกาศทั่วไป บันทึกรายงานผู้บริหารเผยแพร่ข้อมูล 09:12:00 - 21 มี.ค. 2562
231 . ประกาศทั่วไป การเผยแพร่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 07:13:00 - 20 มี.ค. 2562
232 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 07:12:00 - 20 มี.ค. 2562
233 . ประกาศทั่วไป หนังสือขอเผยแพร่ 13:29:00 - 18 มี.ค. 2562
234 . ประกาศทั่วไป โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส 09:39:00 - 18 มี.ค. 2562
235 . ประกาศทั่วไป รายงานสรปผลการดำเนินงาน่จรรยาข้าราชการ 13:13:00 - 17 มี.ค. 2562
236 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินงานเชียงดาว 13:13:00 - 17 มี.ค. 2562
237 . ประกาศทั่วไป รายงานกิจกรรมการปรับปรุงการบริหารที่โปร่งใส 15:50:00 - 15 มี.ค. 2562
238 . ประกาศทั่วไป ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใน 15:49:00 - 15 มี.ค. 2562
239 . ประกาศทั่วไป แผนการปรับปรุงความโปร่งใส 15:49:00 - 15 มี.ค. 2562
240 . ประกาศทั่วไป กลุ่มตรวจสอบการบริหารงาน สสอ.เชียงดาว 15:48:00 - 15 มี.ค. 2562
241 . ประกาศทั่วไป หนังสือรายงานผู้บริหาร 13:14:00 - 12 มี.ค. 2562
242 . ประกาศทั่วไป ภาพประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรม 13:12:00 - 12 มี.ค. 2562
243 . ประกาศทั่วไป แผนการขับเคลื่อนจรรยาข้าราชการ 13:11:00 - 12 มี.ค. 2562
244 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 16:25:00 - 11 มี.ค. 2562
245 . ประกาศทั่วไป รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 19:58:00 - 10 มี.ค. 2562
246 . ประกาศทั่วไป การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 19:57:00 - 10 มี.ค. 2562
247 . ประกาศทั่วไป แจ้งเวียนมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ 17:39:00 - 10 มี.ค. 2562
248 . ประกาศทั่วไป ว.20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 17:38:00 - 10 มี.ค. 2562
249 . ประกาศทั่วไป ประกาศกระทรวง 17:37:00 - 10 มี.ค. 2562
250 . ประกาศทั่วไป มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานต... 17:35:00 - 10 มี.ค. 2562
251 . ประกาศทั่วไป การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 15:12:00 - 10 มี.ค. 2562
252 . ประกาศทั่วไป รายงานผู้บริหารการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 15:10:00 - 10 มี.ค. 2562
253 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 11:19:00 - 10 มี.ค. 2562
254 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 11:18:00 - 10 มี.ค. 2562
255 . ประกาศทั่วไป ผังกำกับการจัดซื้อ จัดจ้าง 07:14:00 - 10 มี.ค. 2562
256 . ประกาศทั่วไป จริยธรรมข้ารราชการพลเรือน 07:13:00 - 10 มี.ค. 2562
257 . ประกาศทั่วไป ประกาศการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของข้าราชการและลูกจ้าง 07:12:00 - 10 มี.ค. 2562
258 . ประกาศทั่วไป คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 62 07:10:00 - 10 มี.ค. 2562
259 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่วิเคราะห์การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15:10:00 - 09 มี.ค. 2562
260 . ประกาศทั่วไป รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 15:09:00 - 09 มี.ค. 2562
261 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออกอำเภอเชียงดาว 12:20:00 - 09 มี.ค. 2562
262 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานโครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2561 12:20:00 - 09 มี.ค. 2562
263 . ประกาศทั่วไป โครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2561 12:18:00 - 09 มี.ค. 2562
264 . ประกาศทั่วไป ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 09:30:00 - 08 มี.ค. 2562
265 . ประกาศทั่วไป ระบบตอบสนอง 09:29:00 - 08 มี.ค. 2562
266 . ประกาศทั่วไป ผังการจัดการเรื่องร้องเรียน 08:53:00 - 08 มี.ค. 2562
267 . ประกาศทั่วไป คำสั่งคณะกรรมการประจำศูนย์ 08:52:00 - 08 มี.ค. 2562
268 . ประกาศทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนบริการ 08:52:00 - 08 มี.ค. 2562
269 . ประกาศทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 08:45:00 - 08 มี.ค. 2562
270 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน 10:01:00 - 06 มี.ค. 2562
271 . ประกาศทั่วไป สรุปการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน 13:52:00 - 04 มี.ค. 2562
272 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนภารกิจหน่วยงาน 13:44:00 - 04 มี.ค. 2562
273 . ประกาศทั่วไป รับทราบผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนงวดที่1 11:24:00 - 04 มี.ค. 2562
274 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติดำเนินงานตามแผนตามภารกิจหน่วยงาน 11:05:00 - 04 มี.ค. 2562
275 . ประกาศทั่วไป สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนงาน ปี 2561 11:02:00 - 04 มี.ค. 2562
276 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการประชุมจัดทำแผนตามภารกิจหน่วยงาน 11:00:00 - 04 มี.ค. 2562
277 . ประกาศทั่วไป โครงการตามภารกิจ 10:41:00 - 04 มี.ค. 2562
278 . ประกาศทั่วไป กฎกระทรวง 10:39:00 - 04 มี.ค. 2562
279 . ประกาศทั่วไป อนุมัติแผนปฏิบัติราชการปี 2562 16:31:00 - 03 มี.ค. 2562
280 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติราชการปี 2562 16:30:00 - 03 มี.ค. 2562
281 . ประกาศทั่วไป รายงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์หน่วยงาน 15:42:00 - 02 มี.ค. 2562
282 . ประกาศทั่วไป บันทึกการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์หน่วยงาน 15:40:00 - 02 มี.ค. 2562
283 . ประกาศทั่วไป แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์หน่วยงาน 15:39:00 - 02 มี.ค. 2562
284 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์หน่วยงาน 15:35:00 - 02 มี.ค. 2562
285 . ประกาศทั่วไป ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 16:00:00 - 11 ม.ค. 2562
286 . ประกาศทั่วไป ประกาศตามมติ ครม 15:58:00 - 11 ม.ค. 2562
287 . ประกาศทั่วไป หนังสือแจ้งเวียน 15:57:00 - 11 ม.ค. 2562
288 . ประกาศทั่วไป รายงานมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 15:57:00 - 11 ม.ค. 2562
289 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 15:55:00 - 11 ม.ค. 2562
290 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการการรับสินบน 15:55:00 - 11 ม.ค. 2562
291 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติกำหนด มาตรกร กลไกและระบบ 15:53:00 - 11 ม.ค. 2562
292 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน งบปี 2562(1) 14:57:00 - 23 ธ.ค. 2561
293 . ประกาศทั่วไป แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 14:27:00 - 06 พ.ย. 2561
294 . ประกาศทั่วไป พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 14:24:00 - 06 พ.ย. 2561
295 . ประกาศทั่วไป กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 14:19:00 - 06 พ.ย. 2561
296 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต 10:24:00 - 06 พ.ย. 2561
297 . ประกาศทั่วไป รูปข้าราชการ ลูกจ้าง สสอ 10:22:00 - 06 พ.ย. 2561
298 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณการต่อต้านทุจริต 10:21:00 - 06 พ.ย. 2561
299 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่ประกาศผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมาก 10:13:00 - 18 ต.ค. 2561
300 . ประกาศทั่วไป SQL_HISAUDIT_CD 13:22:00 - 01 ม.ค. 2561
301 . ประกาศทั่วไป วิธีลงข้อมูล NCD ของ JHCIS 12:09:00 - 01 ส.ค. 2560
302 . ประกาศทั่วไป วิธีลงข้อมูล43แฟ้มของ JHCIS 12:06:00 - 01 ส.ค. 2560
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร