หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป แบบรายงานการตายมารดา CE-62 10:02:00 - 18 ธ.ค. 2562
2 . ประกาศทั่วไป วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) 15:37:00 - 19 พ.ย. 2562
3 . ประกาศทั่วไป โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) 15:37:00 - 19 พ.ย. 2562
4 . ประกาศทั่วไป ไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcemia) 15:36:00 - 19 พ.ย. 2562
5 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออกเดงกี่ 15:35:00 - 19 พ.ย. 2562
6 . ประกาศทั่วไป ไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) 15:34:00 - 19 พ.ย. 2562
7 . ประกาศทั่วไป ไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดนก 15:33:00 - 19 พ.ย. 2562
8 . ประกาศทั่วไป หัด (Measles) 15:32:00 - 19 พ.ย. 2562
9 . ประกาศทั่วไป คอตีบ (Diphtheria) 15:31:00 - 19 พ.ย. 2562
10 . ประกาศทั่วไป ตาแดง 15:30:00 - 19 พ.ย. 2562
11 . ประกาศทั่วไป คางทูม 15:30:00 - 19 พ.ย. 2562
12 . ประกาศทั่วไป สุกใส (Chickenpox) 15:29:00 - 19 พ.ย. 2562
13 . ประกาศทั่วไป มือเท้าปาก (Hand-foot-mouth disease) 15:29:00 - 19 พ.ย. 2562
14 . ประกาศทั่วไป ไข้ซิกา 15:29:00 - 19 พ.ย. 2562
15 . ประกาศทั่วไป อาหารเป็นพิษ 15:28:00 - 19 พ.ย. 2562
16 . ประกาศทั่วไป อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 15:28:00 - 19 พ.ย. 2562
17 . ประกาศทั่วไป ไข้หูดับ (s.suis) 15:27:00 - 19 พ.ย. 2562
18 . ประกาศทั่วไป ไอกรน (Pertussis) 15:27:00 - 19 พ.ย. 2562
19 . ประกาศทั่วไป กล้ามเนื้ออ่อนแรงปวกเปียกเฉียบพลัน 15:25:00 - 19 พ.ย. 2562
20 . ประกาศทั่วไป เอกสารแบบสอบเฉพาะราย 14:50:00 - 25 ต.ค. 2562
21 . ประกาศทั่วไป แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไข กค. 14:10:00 - 01 ส.ค. 2562
22 . ประกาศทั่วไป รายชื่อผู้ปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก 14:19:00 - 31 ก.ค 2562
23 . ประกาศทั่วไป ประกาศ รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและด... 14:16:00 - 31 ก.ค 2562
24 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 13:52:00 - 31 ก.ค 2562
25 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤ... 13:25:00 - 31 ก.ค 2562
26 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 11:42:00 - 31 ก.ค 2562
27 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11:40:00 - 31 ก.ค 2562
28 . ประกาศทั่วไป รายงานประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงาน 11:24:00 - 31 ก.ค 2562
29 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 09:50:00 - 31 ก.ค 2562
30 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ในหน่วยงาน 09:19:00 - 31 ก.ค 2562
31 . ประกาศทั่วไป การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 07:21:00 - 31 ก.ค 2562
32 . ประกาศทั่วไป มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มงาน สสอ.เชียงดาว 14:09:00 - 05 ก.ค 2562
33 . ประกาศทั่วไป สรุปประชุม อนุกรรมการพชอ. 16:35:00 - 21 มิ.ย. 2562
34 . ประกาศทั่วไป รายชื่อประชุม อนุกรรมการพชอ. 16:27:00 - 21 มิ.ย. 2562
35 . ประกาศทั่วไป อนุมัติประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผลประโยชน์ทับซ้อน 13:56:00 - 15 มิ.ย. 2562
36 . ประกาศทั่วไป สรุปประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 13:53:00 - 15 มิ.ย. 2562
37 . ประกาศทั่วไป พรบ.อำนวยความสะดวก 17:21:00 - 21 มี.ค. 2562
38 . ประกาศทั่วไป ขั้นตอนการให้บริการ การขึ้นทะเบียนขออนุญาตสถานประกอบการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเช... 17:20:00 - 21 มี.ค. 2562
39 . ประกาศทั่วไป บันทึกเสนอ รับทราบผลการติดตาม 15:54:00 - 21 มี.ค. 2562
40 . ประกาศทั่วไป คู่มือการป้องกัน-ตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 15:53:00 - 21 มี.ค. 2562
41 . ประกาศทั่วไป แจ้งเวียน ให้ปฏิบัติตามคู่มือระบบการป้องกันการละเว้น 15:48:00 - 21 มี.ค. 2562
42 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุมนโยบายและติดตามงานสาธารณสุข และ ภาพถ่าย 15:46:00 - 21 มี.ค. 2562
43 . ประกาศทั่วไป หนังสือขออนุญาตเผยแพร่คู่มือระบบการป้องกันการละเว้น 15:46:00 - 21 มี.ค. 2562
44 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความลงนามอนุมัติแผนงานและเผยแพร่ 13:31:00 - 21 มี.ค. 2562
45 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการติดตามงานการปราบปรามทุจริต 13:30:00 - 21 มี.ค. 2562
46 . ประกาศทั่วไป บันทึกรายงานผู้บริหารผลการดำเนินโครงการ 09:41:00 - 21 มี.ค. 2562
47 . ประกาศทั่วไป บันทึกรายงานผู้บริหารเผยแพร่ข้อมูล 09:12:00 - 21 มี.ค. 2562
48 . ประกาศทั่วไป การเผยแพร่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 07:13:00 - 20 มี.ค. 2562
49 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 07:12:00 - 20 มี.ค. 2562
50 . ประกาศทั่วไป หนังสือขอเผยแพร่ 13:29:00 - 18 มี.ค. 2562
51 . ประกาศทั่วไป โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส 09:39:00 - 18 มี.ค. 2562
52 . ประกาศทั่วไป รายงานสรปผลการดำเนินงาน่จรรยาข้าราชการ 13:13:00 - 17 มี.ค. 2562
53 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินงานเชียงดาว 13:13:00 - 17 มี.ค. 2562
54 . ประกาศทั่วไป รายงานกิจกรรมการปรับปรุงการบริหารที่โปร่งใส 15:50:00 - 15 มี.ค. 2562
55 . ประกาศทั่วไป ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใน 15:49:00 - 15 มี.ค. 2562
56 . ประกาศทั่วไป แผนการปรับปรุงความโปร่งใส 15:49:00 - 15 มี.ค. 2562
57 . ประกาศทั่วไป กลุ่มตรวจสอบการบริหารงาน สสอ.เชียงดาว 15:48:00 - 15 มี.ค. 2562
58 . ประกาศทั่วไป หนังสือรายงานผู้บริหาร 13:14:00 - 12 มี.ค. 2562
59 . ประกาศทั่วไป ภาพประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรม 13:12:00 - 12 มี.ค. 2562
60 . ประกาศทั่วไป แผนการขับเคลื่อนจรรยาข้าราชการ 13:11:00 - 12 มี.ค. 2562
61 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 16:25:00 - 11 มี.ค. 2562
62 . ประกาศทั่วไป รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 19:58:00 - 10 มี.ค. 2562
63 . ประกาศทั่วไป การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 19:57:00 - 10 มี.ค. 2562
64 . ประกาศทั่วไป แจ้งเวียนมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ 17:39:00 - 10 มี.ค. 2562
65 . ประกาศทั่วไป ว.20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 17:38:00 - 10 มี.ค. 2562
66 . ประกาศทั่วไป ประกาศกระทรวง 17:37:00 - 10 มี.ค. 2562
67 . ประกาศทั่วไป มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานต... 17:35:00 - 10 มี.ค. 2562
68 . ประกาศทั่วไป การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 15:12:00 - 10 มี.ค. 2562
69 . ประกาศทั่วไป รายงานผู้บริหารการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 15:10:00 - 10 มี.ค. 2562
70 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 11:19:00 - 10 มี.ค. 2562
71 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 11:18:00 - 10 มี.ค. 2562
72 . ประกาศทั่วไป ผังกำกับการจัดซื้อ จัดจ้าง 07:14:00 - 10 มี.ค. 2562
73 . ประกาศทั่วไป จริยธรรมข้ารราชการพลเรือน 07:13:00 - 10 มี.ค. 2562
74 . ประกาศทั่วไป ประกาศการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของข้าราชการและลูกจ้าง 07:12:00 - 10 มี.ค. 2562
75 . ประกาศทั่วไป คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 62 07:10:00 - 10 มี.ค. 2562
76 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่วิเคราะห์การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15:10:00 - 09 มี.ค. 2562
77 . ประกาศทั่วไป รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 15:09:00 - 09 มี.ค. 2562
78 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออกอำเภอเชียงดาว 12:20:00 - 09 มี.ค. 2562
79 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานโครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2561 12:20:00 - 09 มี.ค. 2562
80 . ประกาศทั่วไป โครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2561 12:18:00 - 09 มี.ค. 2562
81 . ประกาศทั่วไป ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 09:30:00 - 08 มี.ค. 2562
82 . ประกาศทั่วไป ระบบตอบสนอง 09:29:00 - 08 มี.ค. 2562
83 . ประกาศทั่วไป ผังการจัดการเรื่องร้องเรียน 08:53:00 - 08 มี.ค. 2562
84 . ประกาศทั่วไป คำสั่งคณะกรรมการประจำศูนย์ 08:52:00 - 08 มี.ค. 2562
85 . ประกาศทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนบริการ 08:52:00 - 08 มี.ค. 2562
86 . ประกาศทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 08:45:00 - 08 มี.ค. 2562
87 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน 10:01:00 - 06 มี.ค. 2562
88 . ประกาศทั่วไป สรุปการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน 13:52:00 - 04 มี.ค. 2562
89 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนภารกิจหน่วยงาน 13:44:00 - 04 มี.ค. 2562
90 . ประกาศทั่วไป รับทราบผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนงวดที่1 11:24:00 - 04 มี.ค. 2562
91 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติดำเนินงานตามแผนตามภารกิจหน่วยงาน 11:05:00 - 04 มี.ค. 2562
92 . ประกาศทั่วไป สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนงาน ปี 2561 11:02:00 - 04 มี.ค. 2562
93 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการประชุมจัดทำแผนตามภารกิจหน่วยงาน 11:00:00 - 04 มี.ค. 2562
94 . ประกาศทั่วไป โครงการตามภารกิจ 10:41:00 - 04 มี.ค. 2562
95 . ประกาศทั่วไป กฎกระทรวง 10:39:00 - 04 มี.ค. 2562
96 . ประกาศทั่วไป อนุมัติแผนปฏิบัติราชการปี 2562 16:31:00 - 03 มี.ค. 2562
97 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติราชการปี 2562 16:30:00 - 03 มี.ค. 2562
98 . ประกาศทั่วไป รายงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์หน่วยงาน 15:42:00 - 02 มี.ค. 2562
99 . ประกาศทั่วไป บันทึกการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์หน่วยงาน 15:40:00 - 02 มี.ค. 2562
100 . ประกาศทั่วไป แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์หน่วยงาน 15:39:00 - 02 มี.ค. 2562
101 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์หน่วยงาน 15:35:00 - 02 มี.ค. 2562
102 . ประกาศทั่วไป ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 16:00:00 - 11 ม.ค. 2562
103 . ประกาศทั่วไป ประกาศตามมติ ครม 15:58:00 - 11 ม.ค. 2562
104 . ประกาศทั่วไป หนังสือแจ้งเวียน 15:57:00 - 11 ม.ค. 2562
105 . ประกาศทั่วไป รายงานมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 15:57:00 - 11 ม.ค. 2562
106 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 15:55:00 - 11 ม.ค. 2562
107 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการการรับสินบน 15:55:00 - 11 ม.ค. 2562
108 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติกำหนด มาตรกร กลไกและระบบ 15:53:00 - 11 ม.ค. 2562
109 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน งบปี 2562(1) 14:57:00 - 23 ธ.ค. 2561
110 . ประกาศทั่วไป แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 14:27:00 - 06 พ.ย. 2561
111 . ประกาศทั่วไป พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 14:24:00 - 06 พ.ย. 2561
112 . ประกาศทั่วไป กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 14:19:00 - 06 พ.ย. 2561
113 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต 10:24:00 - 06 พ.ย. 2561
114 . ประกาศทั่วไป รูปข้าราชการ ลูกจ้าง สสอ 10:22:00 - 06 พ.ย. 2561
115 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณการต่อต้านทุจริต 10:21:00 - 06 พ.ย. 2561
116 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่ประกาศผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมาก 10:13:00 - 18 ต.ค. 2561
117 . ประกาศทั่วไป SQL_HISAUDIT_CD 13:22:00 - 01 ม.ค. 2561
118 . ประกาศทั่วไป วิธีลงข้อมูล NCD ของ JHCIS 12:09:00 - 01 ส.ค. 2560
119 . ประกาศทั่วไป วิธีลงข้อมูล43แฟ้มของ JHCIS 12:06:00 - 01 ส.ค. 2560
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร
 HosThai.com