หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวป 64 14:02:00 - 21 ธ.ค. 2563
2 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน 64 14:01:00 - 21 ธ.ค. 2563
3 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติ 64 13:35:00 - 21 ธ.ค. 2563
4 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปรากฏ 64 13:34:00 - 21 ธ.ค. 2563
5 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาร 64 12:07:00 - 21 ธ.ค. 2563
6 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการ 64 11:37:00 - 21 ธ.ค. 2563
7 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและปรากฎกา 64 11:18:00 - 21 ธ.ค. 2563
8 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย 64 15:03:00 - 18 ธ.ค. 2563
9 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 2(2.1) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร... 13:17:00 - 18 ธ.ค. 2563
10 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3(3.4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ 64 13:07:00 - 18 ธ.ค. 2563
11 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3(3.1) หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับ 64 13:06:00 - 18 ธ.ค. 2563
12 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3(3.2) หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ 64 13:06:00 - 18 ธ.ค. 2563
13 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 2(2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 64 12:59:00 - 18 ธ.ค. 2563
14 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 2(2.2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 64 12:58:00 - 18 ธ.ค. 2563
15 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 1(1.4) คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 64 12:55:00 - 18 ธ.ค. 2563
16 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 1(1.5) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 64 12:55:00 - 18 ธ.ค. 2563
17 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 1(1.2) หนังสือจัดสรรงบประมาณ 64 12:54:00 - 18 ธ.ค. 2563
18 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 1(1.3) เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 64 12:54:00 - 18 ธ.ค. 2563
19 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 1(1.1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับ 64 12:52:00 - 18 ธ.ค. 2563
20 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 64 16:49:00 - 16 ธ.ค. 2563
21 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 64 16:48:00 - 16 ธ.ค. 2563
22 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบ 64 16:36:00 - 16 ธ.ค. 2563
23 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 64 15:51:00 - 16 ธ.ค. 2563
24 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ธันวาคม 2563 64 13:27:00 - 08 ธ.ค. 2563
25 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 64 13:27:00 - 08 ธ.ค. 2563
26 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) พฤศจิกายน 2563 64 13:26:00 - 08 ธ.ค. 2563
27 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ตุลาคม 2563 64 13:25:00 - 08 ธ.ค. 2563
28 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 64 13:24:00 - 08 ธ.ค. 2563
29 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB 2 ข้อ 11 64 17:03:00 - 27 พ.ย. 2563
30 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB 2 ข้อ 10 64 17:02:00 - 27 พ.ย. 2563
31 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB 6 64 17:01:00 - 27 พ.ย. 2563
32 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB 2 ข้อ 5 64 17:00:00 - 27 พ.ย. 2563
33 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB 2 ข้อ (1.14) 64 16:59:00 - 27 พ.ย. 2563
34 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB 2 ข้อ (1.15) 64 16:59:00 - 27 พ.ย. 2563
35 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB 2 ข้อ (1.12) 64 16:58:00 - 27 พ.ย. 2563
36 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB 2 ข้อ (1.13) 64 16:58:00 - 27 พ.ย. 2563
37 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB 2 ข้อ (1.11) 64 16:57:00 - 27 พ.ย. 2563
38 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB 2 ข้อ (1.10) 64 16:56:00 - 27 พ.ย. 2563
39 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB 2 ข้อ (1.5) 64 16:55:00 - 27 พ.ย. 2563
40 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB 2 ข้อ (1.3) 64 16:53:00 - 27 พ.ย. 2563
41 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล EB 2 ข้อ 1 64 16:49:00 - 27 พ.ย. 2563
42 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ 64 16:39:00 - 27 พ.ย. 2563
43 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 64 16:38:00 - 27 พ.ย. 2563
44 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ 64 16:35:00 - 27 พ.ย. 2563
45 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัด 64 16:34:00 - 27 พ.ย. 2563
46 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 64 16:32:00 - 27 พ.ย. 2563
47 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล 64 16:32:00 - 27 พ.ย. 2563
48 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อ 64 15:54:00 - 27 พ.ย. 2563
49 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 6 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกร 64 15:53:00 - 27 พ.ย. 2563
50 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 5 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน 64 15:52:00 - 27 พ.ย. 2563
51 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 64 14:27:00 - 27 พ.ย. 2563
52 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 64 14:26:00 - 27 พ.ย. 2563
53 . ประกาศทั่วไป EB 3 ข้อ 2 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 14:13:00 - 27 พ.ย. 2563
54 . ประกาศทั่วไป EB 3 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 14:13:00 - 27 พ.ย. 2563
55 . ประกาศทั่วไป EB 3 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุป... 14:12:00 - 27 พ.ย. 2563
56 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 64 13:36:00 - 27 พ.ย. 2563
57 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1(1.14) อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม 64 13:02:00 - 27 พ.ย. 2563
58 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1(1.15) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 64 13:02:00 - 27 พ.ย. 2563
59 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1(1.12) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 64 13:01:00 - 27 พ.ย. 2563
60 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1(1.13) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธา 64 13:01:00 - 27 พ.ย. 2563
61 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1(1.11) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 64 12:59:00 - 27 พ.ย. 2563
62 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1(1.10) ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม 64 12:58:00 - 27 พ.ย. 2563
63 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1(1.9) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 64 12:57:00 - 27 พ.ย. 2563
64 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1(1.7) ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู 64 12:56:00 - 27 พ.ย. 2563
65 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1(1.8) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 64 12:56:00 - 27 พ.ย. 2563
66 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน 64 12:55:00 - 27 พ.ย. 2563
67 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1(1.5) กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 64 12:54:00 - 27 พ.ย. 2563
68 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1(1.4 ) หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมาย 64 12:53:00 - 27 พ.ย. 2563
69 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1(1.2) นโยบายของผู้บริหาร 64 12:52:00 - 27 พ.ย. 2563
70 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1(1.3) โครงสร้างหน่วยงาน 64 12:52:00 - 27 พ.ย. 2563
71 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1(1.1) ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บ 64 12:51:00 - 27 พ.ย. 2563
72 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 9.2 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 64 11:41:00 - 27 พ.ย. 2563
73 . ประกาศทั่วไป ตัวอย่างคำสั่งรับรองสิทธิรักษาอสม. 08:39:00 - 20 ต.ค. 2563
74 . ประกาศทั่วไป แจ้งรายชื่อรับบัตรประจำตัว อสม. 14:40:00 - 07 ต.ค. 2563
75 . ประกาศทั่วไป EB24ข้อ2.2ขอรายงานผลขับเคลื่อนชมรม 16:28:00 - 04 ก.ย. 2563
76 . ประกาศทั่วไป EB24ข้อ1.2.1ขอเผยแพร่แผนด้าทุจริต 16:32:00 - 02 ก.ย. 2563
77 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 7 Link จากเวปไซด์หน่วยงาน 19:06:00 - 01 ก.ย. 2563
78 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 7 Link จากเวปไซด์หน่วยงาน 19:05:00 - 01 ก.ย. 2563
79 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 6 Print Screen จาก Web site 19:04:00 - 01 ก.ย. 2563
80 . ประกาศทั่วไป EB22 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐาน 18:51:00 - 01 ก.ย. 2563
81 . ประกาศทั่วไป EB22 ข้อ 5.3 Print Screen การเผยแพร่ 18:50:00 - 01 ก.ย. 2563
82 . ประกาศทั่วไป Link EB24ข้อ 2.4 18:29:00 - 01 ก.ย. 2563
83 . ประกาศทั่วไป Prt sc EB24ข้อ 2.3 18:26:00 - 01 ก.ย. 2563
84 . ประกาศทั่วไป EB24ข้อ1.2รายงานการกำกับติดตามแผนปราบปรามทุจริตปี63 ไตรมาส4 18:15:00 - 01 ก.ย. 2563
85 . ประกาศทั่วไป EB24ข้อ1.1รายงานการกำกับติดตามแผนปราบปรามทุจริตปี63 ไตรมาส2 18:14:00 - 01 ก.ย. 2563
86 . ประกาศทั่วไป EB-25 ข้อ 2คู่มือการป้องกัน-ตรวจสอบการละเว้นการปฏ 18:06:00 - 01 ก.ย. 2563
87 . ประกาศทั่วไป EB25ข้อ5รายงานผลการกำกับติดตามรอบ2 16:55:00 - 01 ก.ย. 2563
88 . ประกาศทั่วไป EB25ข้อ6แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามรอบ1,2 16:55:00 - 01 ก.ย. 2563
89 . ประกาศทั่วไป EB25ข้อ3.2สรุป ประชุมแจ้งมาตรการในการบริหารผล 16:53:00 - 01 ก.ย. 2563
90 . ประกาศทั่วไป EB25ข้อ5รายงานผลการกำกับติดตามรอบ1 16:53:00 - 01 ก.ย. 2563
91 . ประกาศทั่วไป EB25ข้อ3.1รูป ประชุมแจ้งมาตรการในการบริหารผลก 16:52:00 - 01 ก.ย. 2563
92 . ประกาศทั่วไป EB20 ข้อ 6 Link รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 16:51:00 - 01 ก.ย. 2563
93 . ประกาศทั่วไป EB20 ข้อ5 prt sc รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 16:44:00 - 01 ก.ย. 2563
94 . ประกาศทั่วไป EB20 ข้อ5ฟอร์มลงเว็บ 16:37:00 - 01 ก.ย. 2563
95 . ประกาศทั่วไป EB20 ข้อ4 เสนอผู้บริหาร 16:36:00 - 01 ก.ย. 2563
96 . ประกาศทั่วไป EB24ข้อ2.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 16:28:00 - 01 ก.ย. 2563
97 . ประกาศทั่วไป EB24ข้อ1.2.2ขอเผยแพร่แผนด้าทุจริต 16:27:00 - 01 ก.ย. 2563
98 . ประกาศทั่วไป EB24ข้อ1.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 16:27:00 - 01 ก.ย. 2563
99 . ประกาศทั่วไป EB17ข้อ4.1รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม 16:23:00 - 01 ก.ย. 2563
100 . ประกาศทั่วไป EB17ข้อ5แบบฟอร์มการเผยแพร่ 16:23:00 - 01 ก.ย. 2563
101 . ประกาศทั่วไป EB20 ข้อ3.1 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานปี 2563 16:12:00 - 01 ก.ย. 2563
102 . ประกาศทั่วไป EB12ข้อ3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื... 15:59:00 - 01 ก.ย. 2563
103 . ประกาศทั่วไป EB12ข้อ3.1 Prt sc ผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ 15:56:00 - 01 ก.ย. 2563
104 . ประกาศทั่วไป EB12ข้อ3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 15:51:00 - 01 ก.ย. 2563
105 . ประกาศทั่วไป EB12ข้อ2ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ 15:50:00 - 01 ก.ย. 2563
106 . ประกาศทั่วไป EB12ข้อ1บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้า 15:42:00 - 01 ก.ย. 2563
107 . ประกาศทั่วไป EB4ข้อ3,3,1,2ฟอร์มเผยแพร่ก.ค.63 14:33:00 - 01 ก.ย. 2563
108 . ประกาศทั่วไป EB4ข้อ1.1รายงานจัดซื้อมิถุนายน 2563 14:24:00 - 01 ก.ย. 2563
109 . ประกาศทั่วไป EB12ข้อ3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 13:47:00 - 01 ก.ย. 2563
110 . ประกาศทั่วไป EB12ข้อ1บันทึกข้อความรายงานความก้าหน้า 13:46:00 - 01 ก.ย. 2563
111 . ประกาศทั่วไป EB4ข้อ3.3.1.3สิงหา63 13:35:00 - 31 ส.ค. 2563
112 . ประกาศทั่วไป EB4ข้อ1.2รายงานจัดซื้อสิงหาคม63 13:31:00 - 31 ส.ค. 2563
113 . ประกาศทั่วไป EB3.1.6 LinkแสดงหลักฐานจากWeb Site 15:18:00 - 24 ส.ค. 2563
114 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ3.2.2 บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่ 13:46:00 - 24 ส.ค. 2563
115 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ3.2.4 แบบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล 13:46:00 - 24 ส.ค. 2563
116 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ3.2.1 บันทึกข้อความผู้บริหารทราบ 13:45:00 - 24 ส.ค. 2563
117 . ประกาศทั่วไป EB 3.1.4 ภาพถ่ายปิดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 13:28:00 - 24 ส.ค. 2563
118 . ประกาศทั่วไป จัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 5000 บาท 12:02:00 - 24 ส.ค. 2563
119 . ประกาศทั่วไป ฟอร์มลงเว็บจัดซื้อจัดจ้าง 12:02:00 - 24 ส.ค. 2563
120 . ประกาศทั่วไป EB3.1.2 prt sc การเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด 12:01:00 - 24 ส.ค. 2563
121 . ประกาศทั่วไป จัดซื้อจัดจ้างวงเงิน สูงสุด 12:00:00 - 24 ส.ค. 2563
122 . ประกาศทั่วไป EB3.1.1 prt sc การเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป 11:59:00 - 24 ส.ค. 2563
123 . ประกาศทั่วไป จัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5000 บาทขึ้นไป 11:56:00 - 24 ส.ค. 2563
124 . ประกาศทั่วไป EB20 วิเคราห์ความความเสี่ยงเกียวกับการปฏิบัติงานอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 15:54:00 - 03 ส.ค. 2563
125 . ประกาศทั่วไป EB4ข้อ3.3.1.2กรกฏา63 13:34:00 - 31 ก.ค 2563
126 . ประกาศทั่วไป EB4ข้อ1.1รายงานจัดซื้อ กรกฏาคม 63 13:30:00 - 31 ก.ค 2563
127 . ประกาศทั่วไป EB4ข้อ3.3.1.1มิถุนา63 13:32:00 - 30 มิ.ย. 2563
128 . ประกาศทั่วไป EB4ข้อ1.1รายงานจัดซื้อมิถุนา63 13:30:00 - 30 มิ.ย. 2563
129 . ประกาศทั่วไป Eb 17 prt sc ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:47:00 - 19 มิ.ย. 2563
130 . ประกาศทั่วไป Eb 17 prt sc ข้อ 5 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการ... 14:40:00 - 19 มิ.ย. 2563
131 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ4.1 แบบรายงาน (แนบ)สรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน 14:29:00 - 19 มิ.ย. 2563
132 . ประกาศทั่วไป EB17ข้อ5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14:29:00 - 19 มิ.ย. 2563
133 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม 14:27:00 - 19 มิ.ย. 2563
134 . ประกาศทั่วไป EB14ข้อ 2.1รายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมาก 17:25:00 - 08 มิ.ย. 2563
135 . ประกาศทั่วไป EB14ข้อ3รูปประกาศผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมาก 2563 17:19:00 - 08 มิ.ย. 2563
136 . ประกาศทั่วไป EB14ข้อ2ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 13:17:00 - 08 มิ.ย. 2563
137 . ประกาศทั่วไป EB14ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ 12:30:00 - 08 มิ.ย. 2563
138 . ประกาศทั่วไป EB14ข้อ4ฟอร์มลงเว็บเผยแพร่ประกาศผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมาก 12:04:00 - 08 มิ.ย. 2563
139 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ5.1 แบบฟร์อมการเผยแพร่ 16:52:00 - 20 ม.ย. 2563
140 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ4.1หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ 16:51:00 - 20 ม.ย. 2563
141 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ4.2 รายงานการประชุม 16:51:00 - 20 ม.ย. 2563
142 . ประกาศทั่วไป EB22 ข้อ 3 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการประชุมแลกเป 16:50:00 - 20 ม.ย. 2563
143 . ประกาศทั่วไป EB22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 16:49:00 - 20 ม.ย. 2563
144 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ1.3 หนังสือเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อ 16:48:00 - 20 ม.ย. 2563
145 . ประกาศทั่วไป EB22 ข้อ 1.2 อนุมัติจัดประชุม 16:47:00 - 20 ม.ย. 2563
146 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ1โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 16:43:00 - 20 ม.ย. 2563
147 . ประกาศทั่วไป EB22 ข้อ 3 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานการป้องกัน... 16:14:00 - 15 ม.ย. 2563
148 . ประกาศทั่วไป EB22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 16:11:00 - 15 ม.ย. 2563
149 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ5.1 แบบฟร์อมการเผยแพร่ 14:19:00 - 15 ม.ย. 2563
150 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ4.2 ขออนุญาตนำแผยแพร่ 14:18:00 - 15 ม.ย. 2563
151 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ1.3 หนังสือเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ 14:17:00 - 15 ม.ย. 2563
152 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ4.1หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ 14:17:00 - 15 ม.ย. 2563
153 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ1.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 14:16:00 - 15 ม.ย. 2563
154 . ประกาศทั่วไป EB22 ข้อ 1.2 อนุมัติจัดประชุม 16:21:00 - 31 มี.ค. 2563
155 . ประกาศทั่วไป EB23 ข้อ 1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามข้อ 1.2.2 16:19:00 - 31 มี.ค. 2563
156 . ประกาศทั่วไป EB23 ข้อ 1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามข้อ 16:18:00 - 31 มี.ค. 2563
157 . ประกาศทั่วไป EB23 ข้อ 1.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 16:14:00 - 31 มี.ค. 2563
158 . ประกาศทั่วไป EB23ข้อ1.1.3 แผนปฏิบัติการป้องกัน 16:14:00 - 31 มี.ค. 2563
159 . ประกาศทั่วไป EB23 ข้อ 1.1 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 16:13:00 - 31 มี.ค. 2563
160 . ประกาศทั่วไป EB23ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหาร 16:07:00 - 31 มี.ค. 2563
161 . ประกาศทั่วไป EB23ข้อ1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 16:04:00 - 31 มี.ค. 2563
162 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 4รายงานผลการกำกับติดตาม 15:56:00 - 31 มี.ค. 2563
163 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 3แจ้งเวียน 15:50:00 - 31 มี.ค. 2563
164 . ประกาศทั่วไป EB21ข้อ 2.3ผังกำกับการจัดซื้อ จัดจ้าง 15:49:00 - 31 มี.ค. 2563
165 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ2.2 ประกาศสั่งการผลประโยชน์ทับซ้อน 15:48:00 - 31 มี.ค. 2563
166 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ2.1 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 63 15:47:00 - 31 มี.ค. 2563
167 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 2 กรอบแนวทางผลประโยชน์ทับซ้อน 15:46:00 - 31 มี.ค. 2563
168 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง 15:43:00 - 31 มี.ค. 2563
169 . ประกาศทั่วไป Eb23 prt sc ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 15:37:00 - 31 มี.ค. 2563
170 . ประกาศทั่วไป EB23 ข้อ3Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 15:29:00 - 31 มี.ค. 2563
171 . ประกาศทั่วไป EB23ข้อ3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 15:05:00 - 31 มี.ค. 2563
172 . ประกาศทั่วไป eb21 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:14:00 - 31 มี.ค. 2563
173 . ประกาศทั่วไป Eb21 prt sc ข้อ 5 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส... 14:09:00 - 31 มี.ค. 2563
174 . ประกาศทั่วไป EB21ข้อ5ฟอร์มลงเว็บประกาศ 14:00:00 - 31 มี.ค. 2563
175 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 3แจ้งเวียน 13:39:00 - 31 มี.ค. 2563
176 . ประกาศทั่วไป EB23ข้อ1.4 แผลปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 14:21:00 - 30 มี.ค. 2563
177 . ประกาศทั่วไป EB23ข้อ3 ขออนุญาตเผยแพร่ 14:21:00 - 30 มี.ค. 2563
178 . ประกาศทั่วไป EB23ข้อ1.3แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต 14:20:00 - 30 มี.ค. 2563
179 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1 แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 18:17:00 - 16 มี.ค. 2563
180 . ประกาศทั่วไป พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 18:06:00 - 16 มี.ค. 2563
181 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ1.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 16:16:00 - 16 มี.ค. 2563
182 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบMITAS 13:36:00 - 16 มี.ค. 2563
183 . ประกาศทั่วไป EB15ข้อ3 รูปเจ้าหน้าที่ สสอ 11:36:00 - 16 มี.ค. 2563
184 . ประกาศทั่วไป EB15ข้อ4ฟอร์มลงเว็บประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 11:36:00 - 16 มี.ค. 2563
185 . ประกาศทั่วไป EB15ข้อ1ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต 11:35:00 - 16 มี.ค. 2563
186 . ประกาศทั่วไป EB15ข้อ2ประกาศเจตนารมณการต่อต้านทุจริต 11:35:00 - 16 มี.ค. 2563
187 . ประกาศทั่วไป EB13ฟอร์มลงเว็บหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก 11:34:00 - 16 มี.ค. 2563
188 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ5แจ้งเวียนมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 11:33:00 - 16 มี.ค. 2563
189 . ประกาศทั่วไป EB13ข้อ5.1ชี้แจงบันทึกเวียนกอง 11:33:00 - 16 มี.ค. 2563
190 . ประกาศทั่วไป EB13ข้อ4วาระประชุมชี้แจง 11:32:00 - 16 มี.ค. 2563
191 . ประกาศทั่วไป EB13ข้อ4.1รูป ประชุมแจ้งมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 11:32:00 - 16 มี.ค. 2563
192 . ประกาศทั่วไป EB13ข้อ3.2ว.20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 11:31:00 - 16 มี.ค. 2563
193 . ประกาศทั่วไป EB13ข้อ3.1วาระประชุมชี้แจงประกาศกระทรวง 11:30:00 - 16 มี.ค. 2563
194 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ1 บันทึกลงนามขออนุญาตเผยแพร่มาตรการ 11:29:00 - 16 มี.ค. 2563
195 . ประกาศทั่วไป EB13ข้อ3มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ 11:29:00 - 16 มี.ค. 2563
196 . ประกาศทั่วไป EB7ข้อ7Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น... 16:14:00 - 10 มี.ค. 2563
197 . ประกาศทั่วไป EB7ข้อ5ข้อบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และหรือพิจารณา 16:09:00 - 10 มี.ค. 2563
198 . ประกาศทั่วไป EB 7 prtsc ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลั... 14:55:00 - 10 มี.ค. 2563
199 . ประกาศทั่วไป EB7 ข้อ6ฟอร์มลงเว็บ 14:45:00 - 10 มี.ค. 2563
200 . ประกาศทั่วไป EB7ข้อ 2 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเชียงดาว 14:38:00 - 10 มี.ค. 2563
201 . ประกาศทั่วไป EB7ข้อ1อนุมัติดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 14:37:00 - 10 มี.ค. 2563
202 . ประกาศทั่วไป ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธ... 12:20:00 - 10 มี.ค. 2563
203 . ประกาศทั่วไป ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2552 12:07:00 - 10 มี.ค. 2563
204 . ประกาศทั่วไป พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 12:02:00 - 10 มี.ค. 2563
205 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง... 09:41:00 - 10 มี.ค. 2563
206 . ประกาศทั่วไป แบบสัมภาษณ์ผู้เดินทางเสี่ยงติดเชื้อโคโลนา 10:55:00 - 09 มี.ค. 2563
207 . ประกาศทั่วไป EB6ข้อ6บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 15:57:00 - 05 มี.ค. 2563
208 . ประกาศทั่วไป EB6 prtsc ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน 14:30:00 - 05 มี.ค. 2563
209 . ประกาศทั่วไป EB6 ข้อ7ฟอร์มลงเว็บ 14:14:00 - 05 มี.ค. 2563
210 . ประกาศทั่วไป EB6ข้อ5 รูปประชุม พชอ. 14:12:00 - 05 มี.ค. 2563
211 . ประกาศทั่วไป EB6ข้อ 4 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเชียงดาว 14:04:00 - 05 มี.ค. 2563
212 . ประกาศทั่วไป EB6ข้อ3 รายงานการประชุม พชอ. 14:03:00 - 05 มี.ค. 2563
213 . ประกาศทั่วไป EB6ข้อ1 อนุมัติประชุม พชอ. 14:01:00 - 05 มี.ค. 2563
214 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ2โครงการ พชอ.63 14:01:00 - 05 มี.ค. 2563
215 . ประกาศทั่วไป EB5 prtsc หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม... 13:51:00 - 05 มี.ค. 2563
216 . ประกาศทั่วไป EB5 ข้อ6ฟอร์มลงเว็บ 13:37:00 - 05 มี.ค. 2563
217 . ประกาศทั่วไป ลายมือชื่อผู้ร่วมประชุม 13:36:00 - 05 มี.ค. 2563
218 . ประกาศทั่วไป เชิญประชุม 13:35:00 - 05 มี.ค. 2563
219 . ประกาศทั่วไป EB5ข้อ4 รูปประชุม พชอ. 13:34:00 - 05 มี.ค. 2563
220 . ประกาศทั่วไป EB5ข้อ5 รายงานผลการประชุมจัดทำแผนตามภารกิจหน่วยงาน 13:34:00 - 05 มี.ค. 2563
221 . ประกาศทั่วไป EB5ข้อ3 รายงานการประชุม พชอ. 13:33:00 - 05 มี.ค. 2563
222 . ประกาศทั่วไป EB5ข้อ 2 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเชียงดาว 13:32:00 - 05 มี.ค. 2563
223 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ1อนุมัติโครงการ พชอ.63 13:30:00 - 05 มี.ค. 2563
224 . ประกาศทั่วไป EB6 ข้อ 8 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ... 09:32:00 - 05 มี.ค. 2563
225 . ประกาศทั่วไป EB5ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื... 09:21:00 - 05 มี.ค. 2563
226 . ประกาศทั่วไป EB21ข้อ5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 16:58:00 - 02 มี.ค. 2563
227 . ประกาศทั่วไป EB21ข้อ4บันทึกข้อความเรื่องขอลงนามประกาศ 16:56:00 - 02 มี.ค. 2563
228 . ประกาศทั่วไป EB21ข้อ4บันทึกข้อความเรื่องกำกับติดตาม 16:56:00 - 02 มี.ค. 2563
229 . ประกาศทั่วไป EB21ข้อ2กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้ 16:54:00 - 02 มี.ค. 2563
230 . ประกาศทั่วไป EB21ข้อ3บันทึกข้อความเรื่อแจ้งกรอบแนวทาง 16:54:00 - 02 มี.ค. 2563
231 . ประกาศทั่วไป EB12ข้อ2ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ 15:12:00 - 02 มี.ค. 2563
232 . ประกาศทั่วไป EB12 ข้อ 3Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ... 07:43:00 - 02 มี.ค. 2563
233 . ประกาศทั่วไป Eb12ฟอร์มลงเว็บการเผยแพร่ความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 07:31:00 - 02 มี.ค. 2563
234 . ประกาศทั่วไป EB12ข้อ1บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 2563 07:23:00 - 02 มี.ค. 2563
235 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐาน 17:38:00 - 28 ก.พ. 2563
236 . ประกาศทั่วไป Prt sc EB19 ข้อ 5 หน่วยงานมีการรวมกลุ่ม 17:25:00 - 28 ก.พ. 2563
237 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ 5 แบบฟอร์มเผยแพร่ 17:09:00 - 28 ก.พ. 2563
238 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ3 สรุปประชุม strong 17:08:00 - 28 ก.พ. 2563
239 . ประกาศทั่วไป EB20 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 16:31:00 - 28 ก.พ. 2563
240 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ5 prt sc หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่ว... 16:12:00 - 28 ก.พ. 2563
241 . ประกาศทั่วไป EB20 ข้อ5ฟอร์มลงเว็บ 15:46:00 - 28 ก.พ. 2563
242 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ 4หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ 15:45:00 - 28 ก.พ. 2563
243 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ3รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 63 15:44:00 - 28 ก.พ. 2563
244 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ2.3รูปประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 15:43:00 - 28 ก.พ. 2563
245 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ 4.1ภาพถ่ายการประชุมกชมรมstrong 15:42:00 - 28 ก.พ. 2563
246 . ประกาศทั่วไป EB20 ข้อ2.2 ข้อบังคับจริยธรรม 15:42:00 - 28 ก.พ. 2563
247 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ 2.3ระเบียบชมรม 15:41:00 - 28 ก.พ. 2563
248 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ 2.1 รายชื่อประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 15:41:00 - 28 ก.พ. 2563
249 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ 2.2วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารที่โปร่งใสของหน่วยงาน 15:40:00 - 28 ก.พ. 2563
250 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ 2สรุปผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 15:40:00 - 28 ก.พ. 2563
251 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ 2.1รายชื่่อสมาชิกกลุุ่มSTRONG 15:39:00 - 28 ก.พ. 2563
252 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ 1.2 รายชื่อผู้ร่วมประชุม 15:38:00 - 28 ก.พ. 2563
253 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ 1.2 คำสั่งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง 15:38:00 - 28 ก.พ. 2563
254 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ1. 1ลงนามคำสั่งวิเคราะห์ความเสี่ยง 15:37:00 - 28 ก.พ. 2563
255 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ1.1 คำสั่ง_NEW 15:36:00 - 28 ก.พ. 2563
256 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ 1เชิญประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง 15:34:00 - 28 ก.พ. 2563
257 . ประกาศทั่วไป EB 26 prtsc หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ... 14:02:00 - 28 ก.พ. 2563
258 . ประกาศทั่วไป EB 26 ข้อ 4.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน 13:53:00 - 28 ก.พ. 2563
259 . ประกาศทั่วไป EB 26ข้อ1.2พรบ.อำนวยความสะดวก 13:52:00 - 28 ก.พ. 2563
260 . ประกาศทั่วไป EB26ข้อ2ภาพถ่ายประกอบ 13:52:00 - 28 ก.พ. 2563
261 . ประกาศทั่วไป EB 26ข้อ1.1หนังสือเผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการ การขึ้นทะเบียนขออนุญาตสถานประกอบการ 13:51:00 - 28 ก.พ. 2563
262 . ประกาศทั่วไป EB 26ข้อ1ขั้นตอนการให้บริการ การขึ้นทะเบียนขออนุญาตสถานประกอบการ 13:49:00 - 28 ก.พ. 2563
263 . ประกาศทั่วไป EB9ข้อ2แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:03:00 - 28 ก.พ. 2563
264 . ประกาศทั่วไป EB9ข้อ1Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:56:00 - 28 ก.พ. 2563
265 . ประกาศทั่วไป EB14 4Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบMITAS 18:08:00 - 21 ก.พ. 2563
266 . ประกาศทั่วไป EB14ข้อ4ฟอร์มลงเว็บเผยแพร่ประกาศผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมาก 17:58:00 - 21 ก.พ. 2563
267 . ประกาศทั่วไป EB14ข้อ 2.1รายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมาก 17:46:00 - 21 ก.พ. 2563
268 . ประกาศทั่วไป EB14ข้อ2ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 17:45:00 - 21 ก.พ. 2563
269 . ประกาศทั่วไป EB14ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ 17:44:00 - 21 ก.พ. 2563
270 . ประกาศทั่วไป EB14ข้อ3รูปประกาศผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมาก 15:28:00 - 21 ก.พ. 2563
271 . ประกาศทั่วไป Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ... 18:29:00 - 17 ก.พ. 2563
272 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 4 สรุปผลการกำกับ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำห... 18:09:00 - 17 ก.พ. 2563
273 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 18:07:00 - 17 ก.พ. 2563
274 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 2.6 มาตรการการรับส่วนของแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด 18:06:00 - 17 ก.พ. 2563
275 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรัลบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 18:05:00 - 17 ก.พ. 2563
276 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐใน... 18:05:00 - 17 ก.พ. 2563
277 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 18:03:00 - 17 ก.พ. 2563
278 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษา... 18:02:00 - 17 ก.พ. 2563
279 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ... 18:01:00 - 17 ก.พ. 2563
280 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 1อนุมัติกำหนด มาตรการ กลไกและระบบในการป้องกันการรับสินบนและขออนุญาตเผยแ... 17:58:00 - 17 ก.พ. 2563
281 . ประกาศทั่วไป EB11 ฟอร์มลงเวป หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ... 17:19:00 - 17 ก.พ. 2563
282 . ประกาศทั่วไป EB11ข้อ3Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่... 17:06:00 - 17 ก.พ. 2563
283 . ประกาศทั่วไป EB11ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 17:02:00 - 17 ก.พ. 2563
284 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการโปร่งใส 16:18:00 - 17 ก.พ. 2563
285 . ประกาศทั่วไป EB11ข้อ2รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2... 10:39:00 - 17 ก.พ. 2563
286 . ประกาศทั่วไป EB17ข้อ5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 18:11:00 - 14 ก.พ. 2563
287 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 18:09:00 - 14 ก.พ. 2563
288 . ประกาศทั่วไป EB 26 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องท... 17:34:00 - 14 ก.พ. 2563
289 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 9 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 17:10:00 - 14 ก.พ. 2563
290 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 16:01:00 - 14 ก.พ. 2563
291 . ประกาศทั่วไป EB15prtsc หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 15:50:00 - 14 ก.พ. 2563
292 . ประกาศทั่วไป EB15ข้อ4ฟอร์มลงเว็บประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 15:40:00 - 14 ก.พ. 2563
293 . ประกาศทั่วไป EB15ข้อ3 รูปเจ้าหน้าที่ สสอ.ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต 15:39:00 - 14 ก.พ. 2563
294 . ประกาศทั่วไป EB15ข้อ2ประกาศเจตนารมณการต่อต้านทุจริต 15:38:00 - 14 ก.พ. 2563
295 . ประกาศทั่วไป EB15ข้อ1ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต 15:37:00 - 14 ก.พ. 2563
296 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ6 Print Screen หรือ Capture หน้าจอ แสดงระบบตอบสนอง 14:51:00 - 14 ก.พ. 2563
297 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ2.1รูปแจ้งช่องทางร้องเรียน 14:47:00 - 14 ก.พ. 2563
298 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ8แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:45:00 - 14 ก.พ. 2563
299 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ8หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนข... 14:41:00 - 14 ก.พ. 2563
300 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ7.7.2สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14:40:00 - 14 ก.พ. 2563
301 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ7.7.3สรุปรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ... 14:40:00 - 14 ก.พ. 2563
302 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ7.7.1สรุปรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 14:39:00 - 14 ก.พ. 2563
303 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ7.7.2สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14:39:00 - 14 ก.พ. 2563
304 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ5หนังสือรายงานผลการดำเนินการร้องเรียน 14:29:00 - 14 ก.พ. 2563
305 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ4.1ผังการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 14:28:00 - 14 ก.พ. 2563
306 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ4ผังเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ 14:27:00 - 14 ก.พ. 2563
307 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ3คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14:26:00 - 14 ก.พ. 2563
308 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ3.1คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 14:26:00 - 14 ก.พ. 2563
309 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ2ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 14:24:00 - 14 ก.พ. 2563
310 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ1คำสั่งคณะกรรมการประจำศูนย์ 14:23:00 - 14 ก.พ. 2563
311 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ 1ลงนามคำสั่ง 14:22:00 - 14 ก.พ. 2563
312 . ประกาศทั่วไป EB18ข้อ 5,6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 19:03:00 - 07 ก.พ. 2563
313 . ประกาศทั่วไป EB18 ข้อ4.2 กำหนดการอบรม 18:50:00 - 07 ก.พ. 2563
314 . ประกาศทั่วไป EB18ข้อ5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 18:50:00 - 07 ก.พ. 2563
315 . ประกาศทั่วไป EB18 ข้อ4.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 18:48:00 - 07 ก.พ. 2563
316 . ประกาศทั่วไป รายชื่ออบรมจริยธรรม 18:47:00 - 07 ก.พ. 2563
317 . ประกาศทั่วไป EB18 ข้อ2 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 18:46:00 - 07 ก.พ. 2563
318 . ประกาศทั่วไป EB18 ข้อ2 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 18:46:00 - 07 ก.พ. 2563
319 . ประกาศทั่วไป EB18 ข้อ 1.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 18:45:00 - 07 ก.พ. 2563
320 . ประกาศทั่วไป EB18 ข้อ 1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 18:44:00 - 07 ก.พ. 2563
321 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ1 สรุปประชุม strong_NEW 15:33:00 - 07 ก.พ. 2563
322 . ประกาศทั่วไป EB8ข้อ6Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น... 16:33:00 - 03 ก.พ. 2563
323 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ1 สรุปประชุม strong_NEW 16:26:00 - 03 ก.พ. 2563
324 . ประกาศทั่วไป EB8ข้อ4รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน 16:26:00 - 03 ก.พ. 2563
325 . ประกาศทั่วไป EB8ข้อ1บันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสั่งการ 16:25:00 - 03 ก.พ. 2563
326 . ประกาศทั่วไป EB8ข้อ3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 11:20:00 - 03 ก.พ. 2563
327 . ประกาศทั่วไป EB 8ข้อ2 คำสั่ง ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแ... 11:19:00 - 03 ก.พ. 2563
328 . ประกาศทั่วไป EB8ข้อ6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่... 09:47:00 - 03 ก.พ. 2563
329 . ประกาศทั่วไป EB 8 Prtscหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธา... 09:23:00 - 03 ก.พ. 2563
330 . ประกาศทั่วไป EB8ข้อ5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:08:00 - 03 ก.พ. 2563
331 . ประกาศทั่วไป EB19 เชิญคณะกรรมการชมรม STRONG TEAM 16:33:00 - 30 ม.ค. 2563
332 . ประกาศทั่วไป ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข 09:35:00 - 14 ม.ค. 2563
333 . ประกาศทั่วไป EB25ข้อ4หนังสือแจ้งเวียน 16:51:00 - 10 ม.ค. 2563
334 . ประกาศทั่วไป EB25ข้อ2คู่มือการป้องกัน-ตรวจสอบการละเว้นก 16:50:00 - 10 ม.ค. 2563
335 . ประกาศทั่วไป EB25ข้อ1บันทึกข้อความเรื่องคู่มือระบบการป้องกัน 16:39:00 - 10 ม.ค. 2563
336 . ประกาศทั่วไป EB10ข้อ3Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่... 16:53:00 - 03 ม.ค. 2563
337 . ประกาศทั่วไป EB10ข้อ1ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563 16:48:00 - 03 ม.ค. 2563
338 . ประกาศทั่วไป EB10ข้อ1ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563 16:45:00 - 03 ม.ค. 2563
339 . ประกาศทั่วไป EB 10 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่... 10:19:00 - 03 ม.ค. 2563
340 . ประกาศทั่วไป EB10 pstsc หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 10:16:00 - 03 ม.ค. 2563
341 . ประกาศทั่วไป EB10ข้อ2แผนปฏิบัติราชการ ปี 2563 10:05:00 - 03 ม.ค. 2563
342 . ประกาศทั่วไป แบบรายงานการตายมารดา CE-62 10:02:00 - 18 ธ.ค. 2562
343 . ประกาศทั่วไป วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) 15:37:00 - 19 พ.ย. 2562
344 . ประกาศทั่วไป โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) 15:37:00 - 19 พ.ย. 2562
345 . ประกาศทั่วไป ไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcemia) 15:36:00 - 19 พ.ย. 2562
346 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออกเดงกี่ 15:35:00 - 19 พ.ย. 2562
347 . ประกาศทั่วไป ไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) 15:34:00 - 19 พ.ย. 2562
348 . ประกาศทั่วไป ไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดนก 15:33:00 - 19 พ.ย. 2562
349 . ประกาศทั่วไป หัด (Measles) 15:32:00 - 19 พ.ย. 2562
350 . ประกาศทั่วไป คอตีบ (Diphtheria) 15:31:00 - 19 พ.ย. 2562
351 . ประกาศทั่วไป ตาแดง 15:30:00 - 19 พ.ย. 2562
352 . ประกาศทั่วไป คางทูม 15:30:00 - 19 พ.ย. 2562
353 . ประกาศทั่วไป สุกใส (Chickenpox) 15:29:00 - 19 พ.ย. 2562
354 . ประกาศทั่วไป มือเท้าปาก (Hand-foot-mouth disease) 15:29:00 - 19 พ.ย. 2562
355 . ประกาศทั่วไป ไข้ซิกา 15:29:00 - 19 พ.ย. 2562
356 . ประกาศทั่วไป อาหารเป็นพิษ 15:28:00 - 19 พ.ย. 2562
357 . ประกาศทั่วไป อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 15:28:00 - 19 พ.ย. 2562
358 . ประกาศทั่วไป ไข้หูดับ (s.suis) 15:27:00 - 19 พ.ย. 2562
359 . ประกาศทั่วไป ไอกรน (Pertussis) 15:27:00 - 19 พ.ย. 2562
360 . ประกาศทั่วไป กล้ามเนื้ออ่อนแรงปวกเปียกเฉียบพลัน 15:25:00 - 19 พ.ย. 2562
361 . ประกาศทั่วไป Eb 1 ข้อ4Link ในระบบ MITSหน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 16:09:00 - 01 พ.ย. 2562
362 . ประกาศทั่วไป เอกสารแบบสอบเฉพาะราย 14:50:00 - 25 ต.ค. 2562
363 . ประกาศทั่วไป แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไข กค. 14:10:00 - 01 ส.ค. 2562
364 . ประกาศทั่วไป รายชื่อผู้ปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก 14:19:00 - 31 ก.ค 2562
365 . ประกาศทั่วไป ประกาศ รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและด... 14:16:00 - 31 ก.ค 2562
366 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 13:52:00 - 31 ก.ค 2562
367 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤ... 13:25:00 - 31 ก.ค 2562
368 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 11:42:00 - 31 ก.ค 2562
369 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11:40:00 - 31 ก.ค 2562
370 . ประกาศทั่วไป รายงานประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงาน 11:24:00 - 31 ก.ค 2562
371 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 09:50:00 - 31 ก.ค 2562
372 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ในหน่วยงาน 09:19:00 - 31 ก.ค 2562
373 . ประกาศทั่วไป การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 07:21:00 - 31 ก.ค 2562
374 . ประกาศทั่วไป มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มงาน สสอ.เชียงดาว 14:09:00 - 05 ก.ค 2562
375 . ประกาศทั่วไป สรุปประชุม อนุกรรมการพชอ. 16:35:00 - 21 มิ.ย. 2562
376 . ประกาศทั่วไป รายชื่อประชุม อนุกรรมการพชอ. 16:27:00 - 21 มิ.ย. 2562
377 . ประกาศทั่วไป อนุมัติประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผลประโยชน์ทับซ้อน 13:56:00 - 15 มิ.ย. 2562
378 . ประกาศทั่วไป สรุปประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 13:53:00 - 15 มิ.ย. 2562
379 . ประกาศทั่วไป พรบ.อำนวยความสะดวก 17:21:00 - 21 มี.ค. 2562
380 . ประกาศทั่วไป ขั้นตอนการให้บริการ การขึ้นทะเบียนขออนุญาตสถานประกอบการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเช... 17:20:00 - 21 มี.ค. 2562
381 . ประกาศทั่วไป บันทึกเสนอ รับทราบผลการติดตาม 15:54:00 - 21 มี.ค. 2562
382 . ประกาศทั่วไป คู่มือการป้องกัน-ตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 15:53:00 - 21 มี.ค. 2562
383 . ประกาศทั่วไป แจ้งเวียน ให้ปฏิบัติตามคู่มือระบบการป้องกันการละเว้น 15:48:00 - 21 มี.ค. 2562
384 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุมนโยบายและติดตามงานสาธารณสุข และ ภาพถ่าย 15:46:00 - 21 มี.ค. 2562
385 . ประกาศทั่วไป หนังสือขออนุญาตเผยแพร่คู่มือระบบการป้องกันการละเว้น 15:46:00 - 21 มี.ค. 2562
386 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความลงนามอนุมัติแผนงานและเผยแพร่ 13:31:00 - 21 มี.ค. 2562
387 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการติดตามงานการปราบปรามทุจริต 13:30:00 - 21 มี.ค. 2562
388 . ประกาศทั่วไป บันทึกรายงานผู้บริหารผลการดำเนินโครงการ 09:41:00 - 21 มี.ค. 2562
389 . ประกาศทั่วไป บันทึกรายงานผู้บริหารเผยแพร่ข้อมูล 09:12:00 - 21 มี.ค. 2562
390 . ประกาศทั่วไป การเผยแพร่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 07:13:00 - 20 มี.ค. 2562
391 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 07:12:00 - 20 มี.ค. 2562
392 . ประกาศทั่วไป หนังสือขอเผยแพร่ 13:29:00 - 18 มี.ค. 2562
393 . ประกาศทั่วไป โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส 09:39:00 - 18 มี.ค. 2562
394 . ประกาศทั่วไป รายงานสรปผลการดำเนินงาน่จรรยาข้าราชการ 13:13:00 - 17 มี.ค. 2562
395 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินงานเชียงดาว 13:13:00 - 17 มี.ค. 2562
396 . ประกาศทั่วไป รายงานกิจกรรมการปรับปรุงการบริหารที่โปร่งใส 15:50:00 - 15 มี.ค. 2562
397 . ประกาศทั่วไป ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใน 15:49:00 - 15 มี.ค. 2562
398 . ประกาศทั่วไป แผนการปรับปรุงความโปร่งใส 15:49:00 - 15 มี.ค. 2562
399 . ประกาศทั่วไป กลุ่มตรวจสอบการบริหารงาน สสอ.เชียงดาว 15:48:00 - 15 มี.ค. 2562
400 . ประกาศทั่วไป หนังสือรายงานผู้บริหาร 13:14:00 - 12 มี.ค. 2562
401 . ประกาศทั่วไป ภาพประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรม 13:12:00 - 12 มี.ค. 2562
402 . ประกาศทั่วไป แผนการขับเคลื่อนจรรยาข้าราชการ 13:11:00 - 12 มี.ค. 2562
403 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 16:25:00 - 11 มี.ค. 2562
404 . ประกาศทั่วไป รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 19:58:00 - 10 มี.ค. 2562
405 . ประกาศทั่วไป การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 19:57:00 - 10 มี.ค. 2562
406 . ประกาศทั่วไป แจ้งเวียนมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ 17:39:00 - 10 มี.ค. 2562
407 . ประกาศทั่วไป ว.20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 17:38:00 - 10 มี.ค. 2562
408 . ประกาศทั่วไป ประกาศกระทรวง 17:37:00 - 10 มี.ค. 2562
409 . ประกาศทั่วไป มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานต... 17:35:00 - 10 มี.ค. 2562
410 . ประกาศทั่วไป การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 15:12:00 - 10 มี.ค. 2562
411 . ประกาศทั่วไป รายงานผู้บริหารการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 15:10:00 - 10 มี.ค. 2562
412 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 11:19:00 - 10 มี.ค. 2562
413 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 11:18:00 - 10 มี.ค. 2562
414 . ประกาศทั่วไป ผังกำกับการจัดซื้อ จัดจ้าง 07:14:00 - 10 มี.ค. 2562
415 . ประกาศทั่วไป จริยธรรมข้ารราชการพลเรือน 07:13:00 - 10 มี.ค. 2562
416 . ประกาศทั่วไป ประกาศการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของข้าราชการและลูกจ้าง 07:12:00 - 10 มี.ค. 2562
417 . ประกาศทั่วไป คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 62 07:10:00 - 10 มี.ค. 2562
418 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่วิเคราะห์การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15:10:00 - 09 มี.ค. 2562
419 . ประกาศทั่วไป รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 15:09:00 - 09 มี.ค. 2562
420 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออกอำเภอเชียงดาว 12:20:00 - 09 มี.ค. 2562
421 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานโครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2561 12:20:00 - 09 มี.ค. 2562
422 . ประกาศทั่วไป โครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2561 12:18:00 - 09 มี.ค. 2562
423 . ประกาศทั่วไป ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 09:30:00 - 08 มี.ค. 2562
424 . ประกาศทั่วไป ระบบตอบสนอง 09:29:00 - 08 มี.ค. 2562
425 . ประกาศทั่วไป ผังการจัดการเรื่องร้องเรียน 08:53:00 - 08 มี.ค. 2562
426 . ประกาศทั่วไป คำสั่งคณะกรรมการประจำศูนย์ 08:52:00 - 08 มี.ค. 2562
427 . ประกาศทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนบริการ 08:52:00 - 08 มี.ค. 2562
428 . ประกาศทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 08:45:00 - 08 มี.ค. 2562
429 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน 10:01:00 - 06 มี.ค. 2562
430 . ประกาศทั่วไป สรุปการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน 13:52:00 - 04 มี.ค. 2562
431 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนภารกิจหน่วยงาน 13:44:00 - 04 มี.ค. 2562
432 . ประกาศทั่วไป รับทราบผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนงวดที่1 11:24:00 - 04 มี.ค. 2562
433 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติดำเนินงานตามแผนตามภารกิจหน่วยงาน 11:05:00 - 04 มี.ค. 2562
434 . ประกาศทั่วไป สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนงาน ปี 2561 11:02:00 - 04 มี.ค. 2562
435 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการประชุมจัดทำแผนตามภารกิจหน่วยงาน 11:00:00 - 04 มี.ค. 2562
436 . ประกาศทั่วไป โครงการตามภารกิจ 10:41:00 - 04 มี.ค. 2562
437 . ประกาศทั่วไป กฎกระทรวง 10:39:00 - 04 มี.ค. 2562
438 . ประกาศทั่วไป อนุมัติแผนปฏิบัติราชการปี 2562 16:31:00 - 03 มี.ค. 2562
439 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติราชการปี 2562 16:30:00 - 03 มี.ค. 2562
440 . ประกาศทั่วไป รายงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์หน่วยงาน 15:42:00 - 02 มี.ค. 2562
441 . ประกาศทั่วไป บันทึกการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์หน่วยงาน 15:40:00 - 02 มี.ค. 2562
442 . ประกาศทั่วไป แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์หน่วยงาน 15:39:00 - 02 มี.ค. 2562
443 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์หน่วยงาน 15:35:00 - 02 มี.ค. 2562
444 . ประกาศทั่วไป ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 16:00:00 - 11 ม.ค. 2562
445 . ประกาศทั่วไป ประกาศตามมติ ครม 15:58:00 - 11 ม.ค. 2562
446 . ประกาศทั่วไป หนังสือแจ้งเวียน 15:57:00 - 11 ม.ค. 2562
447 . ประกาศทั่วไป รายงานมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 15:57:00 - 11 ม.ค. 2562
448 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 15:55:00 - 11 ม.ค. 2562
449 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการการรับสินบน 15:55:00 - 11 ม.ค. 2562
450 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติกำหนด มาตรกร กลไกและระบบ 15:53:00 - 11 ม.ค. 2562
451 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน งบปี 2562(1) 14:57:00 - 23 ธ.ค. 2561
452 . ประกาศทั่วไป แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 14:27:00 - 06 พ.ย. 2561
453 . ประกาศทั่วไป พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 14:24:00 - 06 พ.ย. 2561
454 . ประกาศทั่วไป กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 14:19:00 - 06 พ.ย. 2561
455 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต 10:24:00 - 06 พ.ย. 2561
456 . ประกาศทั่วไป รูปข้าราชการ ลูกจ้าง สสอ 10:22:00 - 06 พ.ย. 2561
457 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณการต่อต้านทุจริต 10:21:00 - 06 พ.ย. 2561
458 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่ประกาศผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมาก 10:13:00 - 18 ต.ค. 2561
459 . ประกาศทั่วไป SQL_HISAUDIT_CD 13:22:00 - 01 ม.ค. 2561
460 . ประกาศทั่วไป วิธีลงข้อมูล NCD ของ JHCIS 12:09:00 - 01 ส.ค. 2560
461 . ประกาศทั่วไป วิธีลงข้อมูล43แฟ้มของ JHCIS 12:06:00 - 01 ส.ค. 2560
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร