หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Prt scหน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป... 20:35:00 - 13 ธ.ค. 2562
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.62 20:19:00 - 13 ธ.ค. 2562
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62 20:18:00 - 13 ธ.ค. 2562
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ต.ค. 62 20:17:00 - 13 ธ.ค. 2562
5 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 พ.ย. 62 20:17:00 - 13 ธ.ค. 2562
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขอรายงานผู้บริหาร พ.ย. 62 20:16:00 - 13 ธ.ค. 2562
7 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขอรายงานผู้บริหาร ต.ค.62 20:15:00 - 13 ธ.ค. 2562
8 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Prt sc หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 19:41:00 - 13 ธ.ค. 2562
9 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รูปประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 19:32:00 - 13 ธ.ค. 2562
10 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลางวงเงิน ไม่เกิน5000 บาท 19:31:00 - 13 ธ.ค. 2562
11 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างผ่านกรมบัญชีกลาง 19:30:00 - 13 ธ.ค. 2562
12 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลางวงเงินสูงสุด 19:29:00 - 13 ธ.ค. 2562
13 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนกระทรวงสาธารณสุข 18:22:00 - 13 ธ.ค. 2562
14 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การแสดงความบริสุทธิ์ใจ 18:22:00 - 13 ธ.ค. 2562
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกผู้บริหารรายงานชุดใบสำคัญ้บิกจ่าย 18:06:00 - 13 ธ.ค. 2562
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี-ไม่เกิน-100000-บาท 18:05:00 - 13 ธ.ค. 2562
17 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี กรณีเกิน-100000-บาท 18:04:00 - 13 ธ.ค. 2562
18 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งเวียนประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบบุคคลากร 18:02:00 - 13 ธ.ค. 2562
19 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งเวียนการใช้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 18:01:00 - 13 ธ.ค. 2562
20 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งเวียนประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 17:58:00 - 13 ธ.ค. 2562
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง 17:57:00 - 13 ธ.ค. 2562
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการดำเนินงาน 17:56:00 - 13 ธ.ค. 2562
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผู้บริหารผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ 17:49:00 - 13 ธ.ค. 2562
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผู้บริหารผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ 17:47:00 - 13 ธ.ค. 2562
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกผู้บริหารรายงานผลการจัดซื้อจ้าง 17:19:00 - 13 ธ.ค. 2562
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส1 17:16:00 - 13 ธ.ค. 2562
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(งบดำเนินงาน) พ.ย.62 17:14:00 - 13 ธ.ค. 2562
28 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Prt sc การกำหนดมาตรการกลไกการส่งเสริมความโปร่งใส 17:12:00 - 13 ธ.ค. 2562
29 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 63 17:07:00 - 13 ธ.ค. 2562
30 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศกฎทรวง 16:27:00 - 13 ธ.ค. 2562
31 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รูปประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 16:24:00 - 13 ธ.ค. 2562
32 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งจัดสรรงบประมาณ 2563 16:23:00 - 13 ธ.ค. 2562
33 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 16:22:00 - 13 ธ.ค. 2562
34 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง 16:21:00 - 13 ธ.ค. 2562
35 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผู้บริหารการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 16:21:00 - 13 ธ.ค. 2562
36 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือสั่งการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 16:20:00 - 13 ธ.ค. 2562
37 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 16:19:00 - 13 ธ.ค. 2562
38 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โปรดลงนาม-คำสั่ง 16:18:00 - 13 ธ.ค. 2562
39 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โปรดลงนาม-คำสั่ง ปิดประกาศ 16:17:00 - 13 ธ.ค. 2562
40 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งคณะทำงาน ITA 16:16:00 - 13 ธ.ค. 2562
41 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งเวียนกรอบแนวทางจัดซื้อจัดจ้าง 16:16:00 - 13 ธ.ค. 2562
42 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ 16:15:00 - 13 ธ.ค. 2562
43 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 16:14:00 - 13 ธ.ค. 2562
44 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ฟอร์มลงเว็บ 17:48:00 - 01 พ.ย. 2562
45 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 63 17:47:00 - 01 พ.ย. 2562
46 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือสั่งการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 17:45:00 - 01 พ.ย. 2562
47 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ 17:44:00 - 01 พ.ย. 2562
48 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผู้บริหารการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 17:43:00 - 01 พ.ย. 2562
49 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 17:42:00 - 01 พ.ย. 2562
50 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 17:40:00 - 01 พ.ย. 2562
51 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Prt sc การวิเคระห์การจัดซื้อ จ้าง ปี62 10:21:00 - 01 พ.ย. 2562
52 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 07:09:00 - 31 ก.ค 2562
53 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร. 1 ก.ค. 62 07:01:00 - 31 ก.ค 2562
54 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร. 1 มิ.ย. 62 07:00:00 - 28 มิ.ย. 2562
55 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 มี.ค. 62 06:58:00 - 29 มี.ค. 2562
56 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ก.พ. 62 13:01:00 - 02 มี.ค. 2562
57 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.62 13:00:00 - 02 มี.ค. 2562
58 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.62 12:59:00 - 02 มี.ค. 2562
59 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ม.ค. 62 12:57:00 - 02 มี.ค. 2562
60 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปรินสกริน เผยแพรการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง 12:05:00 - 02 มี.ค. 2562
61 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลาง 12:03:00 - 02 มี.ค. 2562
62 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(งบดำเนินงาน) ม.ค.62-ก.พ. 62 11:19:00 - 02 มี.ค. 2562
63 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(งบดำเนินงาน) ม.ค.62-ก.พ. 62 11:16:00 - 02 มี.ค. 2562
64 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คุณสมบัติทางเทคนิคของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงาน 10:38:00 - 20 ก.พ. 2562
65 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10:35:00 - 20 ก.พ. 2562
66 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 14:51:00 - 11 ก.พ. 2562
67 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 13:48:00 - 11 ก.พ. 2562
68 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ย. 61 06:54:00 - 24 ธ.ค. 2561
69 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ต.ค. 61 06:53:00 - 24 ธ.ค. 2561
70 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 พ.ย. 61 06:52:00 - 24 ธ.ค. 2561
71 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ต.ค. 61 06:51:00 - 24 ธ.ค. 2561
72 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2562 06:41:00 - 24 ธ.ค. 2561
73 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(งบดำเนินงาน) 06:39:00 - 24 ธ.ค. 2561
74 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4ว.322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 06:32:00 - 24 ธ.ค. 2561
75 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 15:01:00 - 23 ธ.ค. 2561
76 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกลงนามประกาศมาตรการเพื่อความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 15:00:00 - 23 ธ.ค. 2561
77 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน งบปี 2562 14:56:00 - 23 ธ.ค. 2561
78 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร 14:55:00 - 23 ธ.ค. 2561
79 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน ของงานพัสดุ 14:53:00 - 23 ธ.ค. 2561
80 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ฟอร์มลงเว็บผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 14:52:00 - 23 ธ.ค. 2561
81 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ฟอร์มลงเว็บ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง 14:50:00 - 23 ธ.ค. 2561
82 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งมอบหมายการปิดหรือปลดประกาศเผยแพร่ 14:49:00 - 23 ธ.ค. 2561
83 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 14:47:00 - 23 ธ.ค. 2561
84 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งเวียนกรอบแนวทางการดำเนินการ 14:44:00 - 23 ธ.ค. 2561
85 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรอบแนวทางการดำเนินการ 14:42:00 - 23 ธ.ค. 2561
86 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อนุมัติแผนปฏิบัติราชการปีงบ 2562 14:40:00 - 23 ธ.ค. 2561
87 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 61 10:20:00 - 23 ธ.ค. 2561
88 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 61 10:18:00 - 23 ธ.ค. 2561
89 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 13:56:00 - 21 ธ.ค. 2561
90 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการเผยแพร่รายละเอียด ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 11:45:00 - 21 ธ.ค. 2561
91 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารสั่งการให้มีการเผยรายละเเอียดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 11:44:00 - 21 ธ.ค. 2561
92 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการเผยแพร่จักซื้อจัดจ้าง 11:43:00 - 21 ธ.ค. 2561
93 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ รายละเอียดวิธีการ ขั้นตอนจัดซือ จัดจ้าง 11:42:00 - 21 ธ.ค. 2561
94 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ แบบสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง 11:41:00 - 21 ธ.ค. 2561
95 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตเผยแพร่ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 11:36:00 - 21 ธ.ค. 2561
96 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อ จ้าง ต.ค. 61 11:24:00 - 21 ธ.ค. 2561
97 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมาก 10:10:00 - 18 ต.ค. 2561
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร
 HosThai.com